Flera mål mycket svåra att nå. För andra gången följs alla tolv lokala miljömål upp i den årliga miljörapporten från Göteborgs Stad. Resultatet visar att inget av målen kommer att nås om inte miljöarbetet tar högfart.

− Chanserna att nå målen minskar i takt med att årtalen då de ska vara uppnådda närmar sig. Särskilt svåra är målen för begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, hav i balans och god bebyggd miljö, säger Mikael Hagberg, projektledare för 2012 års miljörapport.

Några av delmålen inom de här områdena är extra svåra att nå. Som till exempel delmålet för lägre halter av partiklar i luften som skulle vara uppnått redan under 2013.

− Så blir det inte. Även om partikelhalterna har minskat och vi sedan några år klarar miljökvalitetsnormen ligger halterna fortfarande över delmålet, säger Mikael Hagberg.

Samma bedömning görs för delmålet om minskad mängd marint skräp. Det kommer vara mycket svårt att nå innan det går ut 2015.

− Tiden är knapp och vi vet fortfarande för lite om skräpet i havet och hur mycket av det som faktiskt kommer från Göteborg, säger Mikael Hagberg.

Miljöprogrammet ett viktigt steg
Trots dystra utsikter visar miljörapporten att några av målen kan vara möjliga att nå inom utsatt tid. Men då krävs att samarbetet både inom staden och mellan andra aktörer blir bättre och att miljöarbetet påtagligt ökar farten för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle.

− Med dagens takt når vi inte ett enda av miljömålen i Göteborg. Samma sak är det på nationell nivå och ungefär så här har det sett ut de senaste åren, säger Mikael Hagberg.

Han bedömer att ett viktigt steg i miljöarbetet är att genomföra de åtgärder som finns i det förslag till nytt miljöprogram som miljö- och klimatnämnden antog på tisdagen.

− Vi kan komma långt om vi genomför åtgärderna i programmet, säger Mikael Hagberg.