Göteborg Energi och miljöförvaltningen är med i ett EU-projekt som ska ta fram visioner för klimatstrategier och goda exempel i arbetet mot klimathotet. Projektet får kosta 15 miljoner kronor och ska vara klart om tre år.

– Vi vill bland annat arbeta med fokus på små och medelstora företag. I Göteborg har vi sedan länge miljödiplomering, det kan vi höja en nivå och ta med i klimatarbetet, säger Christina Ramberg, planeringsledare på miljöförvaltningen.

Hon är samordnare för projektet, som är ett skandinaviskt samarbete med bland andra Ålborgs, Frederikshavns och Morsö kommuner i Danmark samt Skedsmo kommun i Norge. Ålborg leder projektet medan Göteborgs Stad är koordinerande partner.

Tips och råd för konsumenter

Samarbetet ska kartlägga vinsterna av energieffektiviseringar och ”utifrån konkreta åtgärder ge förslag till vision samt klimat- och energiplaner för kommuner och regioner”. Men det berör också annat ute i samhället, till exempel konsumtionen.

– Vi kommer även att lyfta frågan om konsumtionens roll, dess inverkan på klimat och energianvändning. För den som vill ta till sig detta och fullfölja sin del, kommer vi säkert att ta fram många råd och tips, säger Christina Ramberg.

Lokala klimatmål ska nås

Projektet heter PRINCIP, som står för PRoactive and INtegrated Climate change In resource Planning. Deltagarna ska samla goda erfarenheter från kommuner och regioner och utifrån det materialet sammanställa en inspirations- och aktivitetskatalog. Den katalogen ska sedan fungera som vägledning när kommunerna ska fatta klimatsmarta beslut kring sin energiförsörjning.

– Göteborgs medverkan är positiv av flera skäl. Det hjälper oss att uppfylla våra åtaganden enligt Borgmästaravtalet och att nå våra egna lokala klimatmål, säger Christina Ramberg.

– Dessutom får vi möjlighet att lyfta fram goda exempel på Göteborgs energi- och klimatarbete.

Staden ska ta fram egen klimatstrategi

I Göteborgs Stads budget för 2010 sägs att staden ska ta fram en egen klimatstrategi, ett arbete som kommer att ledas av stadskansliet,

– Vårt projekt kommer givetvis att samarbeta under hand med stadskansliet och förhoppningsvis kunna lämna en hel del förslag, säger Christina Ramberg.

PRINCIPs budget är på 15 miljoner kronor. EU bidrar med hälften, från det interregionala Kattegatt/Skagerrakprogrammet, ett skandinaviskt samarbetsprogram som finansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden och norska Interreg-medel. Totalt ska 121 miljoner Euro användas för att ge stöd till gränsöverskridande projekt fram till 2013.


Fotnot:

Borgmästaravtalet är en överenskommelse mellan städer i Europa om att vara mer ambitiösa än EU:s officiella klimatmål. Avtalet har skrivits under av mer än 950 städer.