Livsmiljöer för djur och växter. Måndag 22 maj är det internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald för livet på jorden. 

En hög biologisk mångfald innebär att det finns variationer av arter, organismer och ekosystem. Många av dessa är beroende av varandra för att kunna överleva och frodas. Om en art, en organism eller ett ekosystem försvinner eller förändras påverkas många fler.

– Men den biologiska mångfalden är viktig för oss människor också. Den ger ekosystemtjänster som är avgörande för vår överlevnad och hälsa, säger Belma Krslak, enhetschef på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Miljöförvaltningen övervakar Göteborgs miljö

Runt om i världen förstörs ekosystem och växter och djur dör ut i en hög takt genom avskogning, ensidigt jordbruk, utsläpp, skräp och klimatförändringar. Men det finns goda förutsättningar att vända trenden. I Göteborg lever mängder av olika växter och djur och för att de ska kunna trivas och leva kvar behöver vi skydda deras livsmiljöer.

Miljöförvaltningen övervakar många olika livsmiljöer i naturen inom Göteborgs kommun. Förvaltningen övervakar olika naturtyper som odlingslandskap, skog, marina miljöer, våtmarker, insjöar och vattendrag.  

– För att dessa ekosystem ska fungera behövs en mångfald av arter och kunskap om vilka arter som samverkar med varandra och vilka livsmiljöer som krävs, säger Belma Krslak. 

Allt från fåglar till marina miljöer

Miljöövervakningen omfattar till exempel fåglar, pollinatörer, lunglav och skyddsvärda träd samt marina livsmiljöer som ålgräsängar. Ålgräsängar har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort antal marina djur och växter, och fungerar som barnkammare åt arter som torsk och strandkrabba.  

Miljöförvaltningen övervakar också bottenfauna i både marina och sötvattensmiljöer, samt metaller och närsalter i vattendrag. För att inte vissa främmande arter ska breda ut sig i ekosystem de inte hör hemma i och ta över livsmiljöer på andra arters bekostnad, övervakar Göteborgs Stad också invasiva arter och bekämpar dem.

– Vattenkvaliteten är viktig för de vattenlevande organismerna och biologiska mångfalden. I planen Åtgärdsplan för god vattenstatus samarbetar Göteborgs Stad med vattenmyndigheter för friska vattenekosystem och att säkra den biologiska mångfalden i våra vattenmiljöer, säger Belma Krslak.

Göteborg ska ha en hög biologisk mångfald

Det finns ett mål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram som handlar om att Göteborg 2030 ska ha tillräckligt många, tillräckligt stora och väl omhändertagna områden av olika naturtyper, till exempel skog, vattendrag, våtmarker samt kust- och havsområden, för att alla arter av djur och växter som finns i kommunen ska kunna trivas och finnas kvar.

Det handlar också om att ge förutsättningar för att de tjänster och produkter vi får av naturen, så kallade ekosystemtjänster, ska kunna utvecklas.

Göteborgs Stad ska också bidra till att öka den biologiska mångfalden bland annat genom att se till att vi planerar in grönområden när vi bygger staden och att vi tar hänsyn till biologisk mångfald när vi köper varor och tjänster.   

Det finns mycket du kan göra

Det finns mycket du kan göra som privatperson för att bevara den biologiska mångfalden. Att till exempel köpa livsmedel från ekologiska gårdar är ett bra sätt att minska den negativa påverkan som matproduktionen har på den biologiska mångfalden. 

Du kan i din egen trädgård, balkong eller på annan mark man äger eller har tillgång till, se till att de växter som planteras hör till den ursprungliga svenska floran och passar i ekosystemet. Fler insekter och fåglar trivs att bygga bo i våra egna svenska trädarter och pollinera svenska ängsblommor än främmande arter. Det blir då mer fågelsång och fler pollinatörer till våra bär och fruktträd som ger oss ekosystemtjänster. Med en bra biologisk mångfald stöttar vi våra ekosystemtjänster – det som naturen ger oss gratis om vi sköter om den väl.

Invasiva främmande arter är ett hot mot den biologiska mångfalden. Det är viktigt att alla hjälps åt i det arbetet och det finns råd att få både av miljöförvaltningen, Naturvårdsverket och av Länsstyrelsen i Västra Götaland.