Fiskar från Vallgraven i Göteborg bör inte hamna på matbordet. De kan innehålla alltför mycket hälsofarliga tungmetaller och för första gången avråder nu miljöförvaltningen från att äta vallgravsfisk. Förra årets stränga vinter kan ligga bakom.

– Vi vet inte säkert, men det kalla vädret kan ha spelat in på två sätt, säger Stina Larsson, miljöutredare på miljöförvaltningen.

– Luftföroreningarna, till exempel metaller från bilavgaser och bromsbeläggningar, stannar nere vid marken när det är kallt och hamnar i snön. Och snö fanns det ju ovanligt mycket förra vintern, så det är troligt att extra mycket förorenad snö och smältvatten hamnade i Vallgraven, säger Stina Larsson.

Det var i samband med det årliga Vallgravsmetet i maj 2010 som Göteborgs Naturhistoriska museum lät fånga och analysera fyra fiskarter; mört, abborre, id och braxen, samtliga vanliga i Vallgraven.

Höga halter av hälsofarliga metaller

Museet har gjort egna undersökningar de tre senaste åren, men när det nu finns planer på att uppmuntra fritidsfisket i centrum, ville miljöförvaltningen ha fram mer fakta.

– Vi ville ha bekräftat om det går att äta fisken eller inte. Därför bad vi Naturhistoriska att undersöka inte bara fiskarnas lever, som man gjort tidigare, utan också muskelvävnad – och för en lång rad metaller, berättar Stina Larsson.

Resultatet blev oväntat nedslående. Samtliga fiskar hade märkbart högre halter av hälsofarliga metaller, till exempel, bly, kadmium och kvicksilver än tidigare år. En av mörtarna innehöll fyra gånger så mycket kvicksilver som det tillåtna gränsvärdet.

Avstå från att äta fisken

– Det kan vara ett extremt sällsynt värde, men bevisligen kan halterna vara så höga i enstaka fall och då bör man av försiktighetsskäl avstå från att äta fisken, säger Stina Larsson.

Abborre och mört hade generellt högre metallhalter än id och framförallt braxen.

Miljöförvaltningen konstaterar att det är svårt att förutse om metallhalterna kommer att stiga ytterligare. Därför ska saken undersökas igen under kommande år.

– Att alla analyserade metallhalter har ökat i samtliga undersökta fiskarter innebär rimligen att tillförseln av metall till Vallgraven måste ha ökat, säger Stina Larsson.

– Men vi vet inte om det är en tillfällig stegring eller en uppåtgående trend, därför är det viktigt att följa upp detta regelbundet under de närmaste åren.