Luften blir allt bättre i Göteborg. Under förra året uppmättes de lägsta halterna sedan mätningarna startade för 30 år sedan. Milda vintrar, minskade utsläpp och förebyggande åtgärder ligger bakom den positiva trenden.

Göteborg har gjort mätningar av luftföroreningar sedan 1959. Då var svaveldioxid i fokus – nu handlar det mest om kvävedioxid och partiklar.

Gårda extremt trafikutsatt

– De senaste 15 åren har vi haft låga värden av svaveldioxid. Istället har vi inriktat oss på att bekämpa kväveoxiden som är en indikator på en mängd olika luftföroreningar, säger Jan Brandberg, miljöutredare på miljöförvaltningen.

De senaste årens milda vintrar har bidragit till bättre stadsluft. Förra året överskreds miljökvalitetsnormens årsmedelvärde för kvävedioxid endast på en av mätstationerna – Gårda. Och eftersom stationen ligger på en plats som är extremt trafikutsatt ger det inte någon representativ bild av luften där folk vistas.

Däremot överskreds normvärdena för dygn och timmar vid flera mätstationer, bland annat i Haga.

Partiklar i luften går att åtgärda

Kvävedioxid bildas när kväveoxider reagerar med ozon. Bilar är den dominerande källan till kväveoxidutsläpp och halterna varierar i takt med trafikintensiteten.

– Det är svårt att minska halterna av kvävedioxid. Även om utsläppen från trafiken minskar så finns det ändå tillräckligt med ozon för att luftföroreningar ska bildas, säger Jan Brandberg.

Förekomsten av partiklar är däremot lättare att göra något åt. Förra året klarade man miljökvalitetsnormen för dygn vid samtliga stationer – till och med vid hårt trafikerade Gårda.

Flera överskridna värden i år

En förklaring kan vara spridningen av medel för att binda dammet på utsatta gator. Det gjordes vid totalt nio tillfällen under vinter och förvår.

Hur årets resultat blir återstår att se. Klart är att väderleken de senaste månaderna inte har gynnat luftkvaliteten.

– Vi har redan haft fler överskridna riktvärden under januari än vad vi hade under hela förra året, säger Jan Brandberg.

Fotnot:
På www.goteborg.se/luften finns information om vädret och luften i Göteborg just nu (se länk nedan).