Handlingsplan ute på remiss. Handlingsplanen för Göteborgs Stads miljömål är ute på remiss hos stadens nämnder och styrelser. Men det behövs ytterligare åtgärder i handlingsplanen om miljömålen ska nås menar nu miljö- och klimatnämnden och uppmanar därför nämnder och styrelser att föreslå fler åtgärder.

Det har gått tre år sedan Göteborgs Stad antog sitt första miljöprogram. Programmet tar avstamp i stadens miljömål och ska hjälpa stadens verksamheter att arbeta för och bidra till en god livsmiljö och en hållbar utveckling av Göteborg. Som stöd finns en handlingsplan med drygt 200 konkreta åtgärder anpassade för de olika verksamheterna.

4EAA_2.jpg2015 gjordes en första utvärdering av handlingsplanen. Där konstaterades ett stort engagemang bland stadens verksamheter och att handlingsplanen haft positivt effekt på stadens miljöarbete. Arbetet med de allra flesta åtgärderna hade påbörjats, 30 stycken var redan avklarade, medan 20 inte hade tagit fart.

Dags för revidering

Nu har miljöförvaltningen fått i uppdrag att revidera handlingsplanen.

– Den ska revideras vid behov så att den innehåller rätt åtgärder för att vi ska uppnå miljömålen. Till exempel har vi nu bakat in åtgärder med utgångspunkt i det klimatstrategiska program som staden har antagit, berättar Fredrik Högberg, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Nuvarande förslag på handlingsplan innehåller sju åtgärdsstrategier och 216 konkreta åtgärder. För varje åtgärd finns en ansvarig part och samarbetspartners.

För att ge ett exempel: En av de sju strategierna är att öka andelen hållbart resande i Göteborg. Där föreslås som en av de konkreta åtgärderna att det ska bli mer attraktivt att gå och cykla till skolor. Ansvariga för detta föreslås lokalnämnden och trafiknämnden att bli.

Vill se förslag på fler åtgärder

Handlingsplanen har tagits fram i samarbete mellan verksamheterna och miljöförvaltningen. För en vecka sedan gick den ut på remiss till bolag och förvaltningar.

– Åtgärderna bygger på förslag från verksamheterna. Men nu har vi hamnat i den lite ovanliga situationen att miljö- och klimatnämnden påpekar att de föreslagna åtgärderna inte räcker om vi ska uppnå de miljömålen. De uppmanar därför nämnder och styrelser att föreslå fler åtgärder under remisstiden, säger Fredrik Högberg.

Bolagen och förvaltningarna har drygt två månader på sig att komma med synpunkter och nya förslag på åtgärder. Remisstiden går ut sista februari och om allt går enligt tidplan kan den nya handlingsplanen antas av miljö- och klimatnämnden i sommar.