Innebär stor kostnad för samhället. Den färsk bullerkartläggning från miljöförvaltningen visar att fler göteborgare utsätts för höga ljudnivåer än för fem år sedan. Samhällskostnaden för trafikbullret är nu uppe i 1,5 miljarder.

Den senaste bullerkartläggningen gjordes 2015 med data från 2013. Då visade siffror att cirka 110 000 göteborgare utsattes för trafikbuller som överstiger 55 dBA i ekvivalent ljudnivå vid sin bostad. I den nya bullerkartläggningen, med data från 2018, är den siffran 135 000.

Kostnaderna detta innebär för samhället har stigit från 1,2 till 1,5 miljarder kronor.

– Kostnaderna för samhället handlar bland annat om sjukhusvistelse och arbetsfrånvaro på grund av negativa hälsoeffekter som i sin tur beror på trafikbullret. Den ökade kostnaden vi nu har sett visar hur viktigt det är att vi fortsätter jobba aktivt för att få ner stadens ljudnivåer, säger Belma Krslak, miljöutredare på miljöförvaltningen.

God ljudmiljö är ett delmål i stadens lokala miljömål God bebyggd miljö. Miljöförvaltningen bedömer att målet blir svårt att nå till målåret 2020.

miljöförvaltningens webbkarta kan du se var i stan det bullrar mest, den är uppdaterad med de senaste beräkningarna.