Satsar på giftfri förskola. Alla farliga kemikalier ska bort från Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Det är tanken bakom den nya kemikalieplan som miljöförvaltningen har tagit fram. Målet är en giftfri stad och arbetet börjar i de miljöer där barn och unga vistas en stor del av sin uppväxt.

Hösten 2011 inledde miljöförvaltningen en förstudie för att ta reda på hur stadens olika verksamheter hanterar kemikaliefrågan i dag. Resultatet visade att det skiljer sig mycket åt mellan olika förvaltningar och bolag, både i vilka kemikalier och hur mycket de använder.

− I Göteborg har vi ett övergripande lokalt miljömål om en så giftfri stad att inte människor eller miljö påverkas negativt år 2050, säger Ida Jutfelt, enhetschef på miljöförvaltningen.

− Om vi inte påskyndar hur vi jobbar med de här frågorna kommer vi inte att klara det målet. Den nya kemikalieplanen är ett led i det arbetet.

Listar farliga egenskaper
Planen presenterar dels konkreta åtgärder kring dokumentation och redovisning av hur olika kemikalier används ute i verksamheterna. Dels innehåller den en prioriteringslista som visar vilka farliga ämnen som först ska fasas ut.

6FB8.jpg
− Vi har valt att fokusera på vilka egenskaper vi vill undvika i stället för att lista specifika ämnen. Till exempel vill vi få bort ämnen som är hormonstörande, cancerframkallande och reproduktionsstörande, säger Ida Jutfelt och fortsätter:

− På så sätt riskerar man inte att ett gammalt, farligt ämne byts ut mot ett nytt, lika farligt.

Kemikalieråd får stöttande funktion
Barn och unga är särskilt utsatta för de risker som farliga ämnen för med sig. Några av planens åtgärder rör därför i huvudsak de miljöer där barn och unga tillbringar sin vardag.

− Det handlar om att ställa tydligare krav vid upphandling av varor, produkter och tjänster. Särskilt när det gäller sådant som byggprodukter och lek- och hobbymaterial, säger Ida Jutfelt.

Även det kemikalieråd som inrättas för att fungera som en samlande och stöttande funktion för hela staden ska ta ett tydligt barnperspektiv. En av deras uppgifter blir att driva på och samordna arbetet för en på sikt helt giftfri förskola.

− Här finns mycket att göra. Staden bygger många av förskolans lokaler, driver verksamheten och upphandlar de leksaker och varor som finns i den, säger Ida Jutfelt.

Kemikalieplanen förväntas gälla från 2014 till och med 2017.