Tanken att göteborgarnas matavfall ska rötas till biogas har nu tagit ännu ett steg framåt. I slutet av året ska en förbehandlingsanläggning stå klar i Göteborg. Och redan nu har den stora komposten vid Marieholm stängt.

– Där pågår visserligen efterkompostering, men sedan några månader tillbaka tar vi inte emot mer matavfall till Marieholm, säger Christian Kallerdahl, pressansvarig på det regionala avfalls- och återvinningsbolaget Renova.

Omstridd kompost

I stället körs det utsorterade matavfallet till andra orter för kompostering eller rötning, bland annat Borås och Kristianstad. Så kommer det att vara under en övergångsperiod, tills Renovas egen förbehandlingsanläggning är klar.

Beslutet att bygga förbehandlingsanläggningen, för cirka 50 miljoner kronor, togs av Renovas styrelse på tisdagen. Och det innebär alltså att den omstridda komposteringen på Marieholm avvecklas.

– Under många år har vi bedrivit en storskalig kompostering på Marieholm, som processmässigt har fungerat utmärkt och vi har fått fram bra matjord som det varit stor åtgång på, säger Christian Kallerdahl.

Delar av kompostanläggningen kan återanvändas

– Men vad vi inte lyckats med – trots en rad åtgärder – har varit att få alla grannar att tycka att det inte luktar illa från komposteringen. Med den nya anläggningen försvinner detta problem.

Den nya förbehandlingen ska ligga på Marieholmsområdet och delar av den nuvarande komposteringsanläggningen kommer att kunna återanvändas, vilket sparar in mycket på investeringskostnaden.

I förbehandlingsanläggningen ska utsorterat matavfall, max 50.000 ton per år, sönderdelas och blandas till en så kallad slurry som i sin tur transporteras till en anläggning för rötning till biogas. Var det ska ske är ännu inte klart, men en upphandling är påbörjad.

Stor efterfrågan på biogas

– Till att börja med kommer vi att köpa rötningen av nån annan. Det finns anläggningar på många håll utanför regionen, till exempel i Halland, Småland och Skåne och även i Borås, säger Christian Kallerdahl.

– Om det blir som vi vill, att vi får in massor av matavfall som kan bli biogas, får vi börja fundera på om vi ska ha en egen rötningsanläggning. Men eftersom det är ganska kostsam historia, har vi valt att ta det steg för steg och satsa på en förbehandlingsanläggning i första hand.

Biogas är en förnybar grön gas och det ur klimatperspektiv bästa fordonsbränslet. Efterfrågan på biogas är mycket stor, både regionalt och nationellt.

Enligt den nyligen fastställda regionala avfallsplanen (A2020) ska hälften av allt matavfall sorteras ut för biologisk behandling senast år 2020. Det nationella målet är att minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling senast 2010