Giftiga jordmassor i mängder. Innan visionerna för Centrala älvstaden kan bli verklighet måste marken saneras. Stora delar av ytan är tidigare industri- och hamnområden. En kartläggning har identifierat fem områden som behöver ses över.

Ringökanalen, Gasklockan, ”Brunnsbodeponin” och två varvsområden på Norra älvstranden. Det är fem områden som har fått extra varningsflagg i den kartläggning som gjorts inför planerna på ny bebyggelse inom Centrala älvstaden.

− Hur allvarligt förorenade de här områdena är vet vi inte än, men de har bedömts som områden som kan kräva omfattande sanering, säger Svante Sjöstedt på miljöförvaltningen.

Kan finnas gifter i älvens bottensediment
Ringökanalen var, som också hörs på namnet, tidigare en kanal runt Ringön. På 1940- och 50-talen fylldes den igen med olika material, bland annat rivningsmassor. ”Brunnsbodeponin” fungerade under samma epok som utfyllnadsområde för bygg- och industriavfall.

− Vid varven kan det handla om att bottenfärg och annat som innehåller gift hamnat i älvens bottensediment, säger Svante Sjöstedt.

Enorma jordmassor måste tas om hand
En framtida sanering handlar om att forsla bort enorma mängder förorenade jordmassor. För att illustrera vilka mängder det handlar om, säger Svante Sjöstedt att om massorna från alla områden tillsammans staplas på hela Heden, så skulle högen bli minst 20-25 meter på höjden.

Exakt hur de här stora volymerna ska forslas bort och förvaras beror på hur förorenad marken är. Samordning krävs för att minska transporter och annat med negativ miljöpåverkan i samband med saneringen.

Om marken bara är lätt förorenad kan vissa delar av jorden till och med gå att återanvända.

− Inte till områden som ska bli bostäder eller förskolor, men till annat som till exempel bullervallar, säger Svante Sjöstedt.

Kostar runt en miljard kronor
I samband med kartläggningen har även en uppskattning gjorts av de merkostnader som marksaneringen innebär. Kostnaden beräknas till mellan 800 miljoner och 1,3 miljarder kronor. Vem som ska betala är inte givet i dagsläget.

− Enligt miljöbalken är det den som orsakat föroreningarna som ska stå för saneringskostnaderna, men i vissa fall är verksamheterna så gamla att det preskriberats, säger Svante Sjöstedt.

Kartläggningen av de potentiellt förorenade områdena bygger på dels historiska fakta om vad marken har använts till, dels på tidigare gjorda utredningar och provtagningar.