Ska ta fram förslag på effektiva åtgärder. Hur kan vi förbättra ljudkvaliteten och minska bullret vid Göteborgs Stads förskolor? Den frågan ska miljöförvaltningen i samarbete med forskningsinstitutet IVL Svenska miljöinstitutet och Göteborgs universitet svara på. Med utgångspunkt i Göteborgs Stads miljö− och klimatprogram kommer olika åtgärder utvärderas på fyra utvalda förskolor.

Ågot Watne, projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet och Belma Krslak, miljöutredare på miljöförvaltningen.

− Vi ska ta fram förslag på effektiva åtgärder för att skapa goda luft− och ljudmiljöer på förskolor, säger Belma Krslak, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Projektet är en del av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram för 2021–2030 där ett av tre miljömål handlar om just människans hälsa. Programmet pekar ut barn som en prioriterad målgrupp eftersom de är extra känsliga för påverkan.

− Luftföroreningar och höga bullernivåer kan påverka både vår fysiska och psykiska hälsa och vi måste därför säkerställa att barnen inte exponeras för hälsofarliga nivåer, säger Belma Krslak.

Villkor som styr

Det tvååriga forskningsprojektet fokuserar på fyra utvalda, representativa förskolor. Eftersom trafiken är den största källan till buller och luftföroreningar kartläggs och utvärderas olika åtgärder som kan minska trafikens påverkan. Åtgärderna ska utgå ifrån förskolornas olika förutsättningar.

− Det kan till exempel vara förskolans läge, hur trafiksituationen ser ut eller vilka rutiner man har kring hämtningar och lämningar som styr vilka typer av insatser som passar bäst, säger Ågot Watne, projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet.

Forskningsprojektet utvärderar bland annat fysiska barriärer som olika typer av skärmar, vilket traditionellt sett används för att komma till rätta med buller och dålig luft, men också barriärer som består av olika typer av växlighet.

Vinst på flera områden

När ett kunskapsunderlag med olika typer av åtgärder tagits fram ska hälsoeffekterna mätas och kostnaderna analyseras.

− Förhoppningsvis kommer resultat göra det tydligt att förebyggande insatser för en förbättrad luftkvalitet och minskat buller betalar sig. Att de skapar vinst – för så väl klimatet och hälsan som ekonomin.

Forskningsprojektet finansieras av det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, FORMAS och är ett samarbete mellan Göteborgs stad, IVL Svenska miljöinstitutet och Arbets- och miljömedicin på Göteborgs universitet.