Ny rapport om Göteborgs luftkvalitet. Halten av kvävedioxid i Göteborgsluften är för hög, visar en ny rapport från miljöförvaltningen. För andra typer av luftföroreningar ser utvecklingen dock mer positiv ut.

Ladda ner luftkvalitetsrapporten på länken här intill.

Kvävedioxid bildas i förbränningsmotorer och kan orsaka bland annat irriterade luftvägar, särskilt hos barn och människor med nedsatt hälsa. Enligt rapporten Luften i Göteborg – årsrapport 2018 överskrider halterna av kväveoxid i Göteborgsluften de lagstadgade miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet.

Effekt på gruppnivå
Men vad betyder det egentligen? Är luften farlig att andas in? Vi frågar Erik Svensson, som är miljöutredare på miljöförvaltningen.

– Det är en jättesvår fråga att besvara. Den är ju sämre än ren luft, men det är samtidigt väldigt svårt att se effekter på individnivå. Då måste man studera stora grupper. Men man kan säga att människor får lite, lite sämre hälsa av att andas in luften, och att effekten blir särskilt tydlig på människor som har sämre hälsa från början. Som astmatiker, till exempel, säger han.

Begränsade möjligheter att påverka
De alltför höga halterna av kvävedioxid finns troligen i större delen av centrala Göteborg, enligt Miljöförvaltningens undersökning. För att förbättra luftkvaliteten följer Göteborgs Stad ett åtgärdsprogram som länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram. Åtgärderna handlar till exempel om att försöka få fler att åka kollektivt, och se till att transporterna till och från Göteborgs Hamn inte går genom centrum. Samtidigt är Göteborgs Stads möjligheter att på egen hand få ner luftföroreningarna begränsade.

– Ett stort bekymmer är att vi inte har rådighet över många åtgärder. De större trafiklederna är till exempel statligt ägda genom Trafikverket, och trängselskatten beslutas av Riksdagen, säger Erik Svensson.

Generellt positiv bild
För alla andra typer av luftföroreningar än kväveoxid ser det bättre ut. Där klarar Göteborgs Stad de lagstadgade kvalitetsnormerna, och enligt Erik Svensson blir luften i Göteborg i ett längre tidsperspektiv renare och renare.

– För vissa traditionella luftföroreningar, som svaveldioxid och kolmonoxid, går siffrorna inte att förbättra mer eftersom de redan är så bra. Det ska vi vara väldigt nöjda med. Och för partiklar ser vi en svagt nedåtgående trend. Det är egentligen bara vad gäller kvävedioxid som vi ser att minskningen har avstannat på en alltför hög nivå. Fordonens utsläpp av kvävedioxid har helt enkelt inte minskat lika mycket som för andra typer av luftföroreningar, säger han.

De huvudsakliga källorna till kvävedioxid i Göteborg är vägtrafik och sjöfart. Förbränning i exempelvis kraftvärmeverk och industrier bidrar också. Vägtrafiken står för det enskilt största bidraget till kvävedioxidhalterna på platser där människor bor och vistas.