Stadens transporter ska vara fossilfria senast 2030. Göteborgs Stad lägger nu in ytterligare en växel i arbetet för att bli en fossilfri stad och har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning. Den innebär att stadens egna transporter ska vara fossilfria senast år 2030.

Göteborgs Stad har som övergripande mål att minska utsläppen av växthusgaser till en hållbar nivå senast år 2050. Arbetet för att nå det här målet pågår på bred front och berör alla olika delar av stadens verksamhet. Genom att gå med i transportutmaningen hoppas man nu öka takten.

Flyg undantaget i transportutmaningen
– Målen i transportutmaningen stämmer väl överens med stadens mål, och den är ytterligare en pusselbit i det arbetet och sätter press på oss att öka takten. Har man antagit en utmaning, gör man bäst i att leva upp till den, säger Mathilda Edlund, utredare på miljöförvaltningen.

Transportutmaningen är en del av arbete inom initiativet Fossilfritt Sverige som samlar alla typer av aktörer som vill bidra till att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Transportutmaningen har fokus, precis om namnet antyder, på transporter – med flyg undantaget. Göteborgs Stad har antagit utmaningen att utförda och inköpta transporter inom stadens verksamhet ska vara fossilfria senast år 2030.

”Ett extra tryck på verksamheterna”
– Rent konkret har vi fokus på tre saker: stadens egen fordonsflotta, att följa vår resepolicy och transporttjänster vi använder, säger Mathilda Edlund.

Det innebär till exempel att alla personbilar i Göteborgs Stads fordonsflotta och bilpooler ska gå på fossilfritt bränsle. De drivmedel som i dagsläget lever upp till kraven är el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95.

Resepolicyn för anställda inom staden säger bland annat att tjänsteresor ska planeras så att energianvändningen och utsläppen till luft minimeras och att cykel, gång och kollektivtrafik ska prioriteras.

– Vår resepolicy ligger i linje med målen i transportumaningen. Men nu blir det ett extra tryck på verksamheterna att ha system som underlättar för de anställda att efterleva policyn, Mathilda Edlund.

Gäller Göteborgs Stads egen verksamhet
För inköpta transporttjänster gäller att alla fordon som används där senaste år 2030 ska drivas av godkända fossilfria bränslen.

– Det är viktigt att påpeka att den här specifika utmaningen gäller stadens egen verksamhet, inte alla transporter som passerar genom och i Göteborg. För att få ned den totala mängden utsläpp av fossila bränslen jobbar vi på många olika sätt och på många olika fronter. Med transportutmaningen lägger vi in ytterligare en växel, säger Mathilda Edlund.