Ny studie visar på stora hälsoeffekter. En forskningsstudie om grönytor i europiska städer och dess hälsoeffekter visar att Göteborg är Sveriges grönaste stad. Och i Europa hamnar vi på 24:e plats. Vårt Göteborg ringde stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren för att fråga vad han tror bidragit till placeringen.

Vad är det som gör Göteborg till Sveriges grönaste stad?

− Det finns flera anledningar till det. En anledning är att vi arbetar aktivt och medvetet med gröna frågor. En annan är att vi har stora naturområden i stadens utkanter. Eftersom vi har en stor kommun till ytan räknas de här områdena med. Sedan har vi historiskt sett byggt mycket i dalgångarna, eftersom det är lättare. På så sätt har berg och mer svårbebyggda platser fått vara kvar och de är nu attraktiva gröna lungor i staden.

Hur arbetar vi med gröna frågor?

− Sedan 2014 har Göteborgs Stad en grönstrategi som pekar ut den långsiktiga riktningen för planering, byggande och förvaltning av stadens gröna miljöer. Utifrån den arbetar vi på olika nivåer och inom många områden för att göra Göteborg till en tät, grön stad med ett varierat växt- och djurliv. Göteborg ska vara en stad där vi tar vara på ekosystemens tjänster för ett rikt och hälsosamt stadsliv.

Trädgårdsföreningen i centrala Göteborg.

Vad är ekosystemtjänster?

− De är områden eller processer i naturen som gynnar oss människor. Ekosystemtjänster kan hjälpa oss att upprätthålla eller förbättra våra livsvillkor och hur vi mår. Det kan till exempel vara trädkronor som skapar skugga. Temperaturen sänks och det påverkar klimatförändringarna positivt och skapar en drägligare tillvaro för oss som bor här.

Vad visar studiens resultat mer?

− Den bekräftar att grönområden är bra för vår hälsa, vilket ger oss ett kvitto på vårt arbete. Men resultatet visar också att det är grönytor i vår omedelbara närhet som är bra för vår hälsa och den frågan behöver vi arbeta ännu mer med.

På vilket sätt då?

− Även om Göteborg är en grön stad i sin helhet finns det många områden som inte har tillräckligt mycket gröna ytor. Där behöver vi skapa grönska i form av parker och trädplanteringar, vilket Jubileumsparken i Frihamnen är ett jättebra exempel på.

För att grönytor ska ha positiv effekt måste de vara tillgängliga. Du ska kunna se träd och annan grönska utanför ditt fönster och inte behöva gå uppför branta berg med barnvagnar för att ta del av det. Därför behöver gröna lösningar komma in mycket tidigare när vi planerar staden och bygger nytt. Vi behöver titta mer lokalt så att grönytor finns i våra närområden − där de verkligen kan göra skillnad.