Göteborgarnas livsstil och konsumtionsmönster gör att staden har mycket svårt att nå fem av de nationellt uppsatta miljökvalitetsmålen. Det framgår av Miljörapporten 2007 som nu ligger klar.

Flera av de så kallade nationella miljökvalitetsmålen baseras på jämförelser med nivåer som gällde 1990. Till exempel är målet att koldioxidutsläppen under perioden 2008-2012 ska ha minskat med 4 procent jämfört med 1990, men just nu har utsläppen i Göteborg tvärtom ökat något.

– Det har gått lite upp och ner genom åren, men sedan fyra år tillbaka har koldioxidutsläppen totalt sett ökat, vilket till stor del beror på att Rya Kraftvärmeverk startade för två år sedan, säger Svante Sjöstedt, projektledare för Miljörapporten, som dock vill nyansera bilden av Ryas miljöpåverkan.

Bidrar till total minskning

– Rya måste sättas in i ett större perspektiv, eftersom koldioxidutsläppen är ett globalt problem. Rya drivs i och för sig av fossil naturgas, men gör också att vi slipper importera betydligt smutsigare kolkraftsel från Tyskland. Sedan är ju målet så klart att Rya allt mer ska eldas med koldioxidneutral biogas, säger Svante Sjöstedt.

E00.jpg
Även kvävedioxidhalten var fortsatt hög i Göteborg 2007, främst beroende på den ökande biltrafiken. Trots att allt fler miljöklassade bilar rullar på gatorna gör den samlade ökningen av trafiken, inte minst inpendlingen till Göteborg från kranskommunerna, att föroreningarna fortsätter att öka.

Dåligt väder bra för luften

En positiv nyhet vad gäller luftkvaliteten var dock de låga halterna av partiklar och ozon, två av de ur hälsosynpunkt allra farligaste föroreningarna i luften. Minskningen jämfört med tidigare år beror dock inte främst på faktorer som göteborgarna själva rår över, utan på vädret 2007.

– Förra året regnade det 50 procent mer än normalt i Göteborg och regndropparna drar med sig partiklarna ner till marken. Det var också det solfattigaste året sedan år 2000, vilket gjorde att marknära ozon inte bildades lika lätt, säger Svante Sjöstedt.

Hög andel dubbdäck i Göteborg
 
Något göteborgarna skulle kunna bidra mer aktivt med vore att byta ut vinterdäcken till varianter utan dubbar.
 
– Dubbdäck river upp stora mängder farliga partiklar i luften och tyvärr är andelen dubbdäck i trafiken ovanligt hög i Göteborg. Det är en viktig och långt ifrån olöslig miljöfråga som gemene man faktiskt kan göra något åt, säger Svante Sjöstedt.
 
Det samma gäller flera andra miljöaspekter som inte heller utvecklades positivt under 2007. ”God bebyggd miljö” är ett omfattande miljökvalitetsmål, där trafiken återigen är en bov i dramat genom att orsaka buller och barriärer för göteborgarna.
 
Dålig sopsortering
 
Avfallsmängden ökar också, både i faktiska tal och räknat per invånare, framförallt beroende på den oavbrutet ökande konsumtionen.
 
– Varje år görs analyser av sopor från sex olika bostadsområden i Göteborg, och senast visade det sig att 36 procent bestod av biologiskt avfall som kunde komposterats. 26 procent var förpackningar som skulle ha lämnats på återvinningsstationen och knappt en procent var farligt avfall och elavfall. Det som egentligen skulle ligga i soporna utgjordes av bara 37 procent, säger Svante Sjöstedt.
 
Gifterna i de varor vi köper och slänger verkar vara svåra att komma åt, enligt Miljörapporten bland annat beroende på otillräcklig lagstiftning och för lågt ansvarstagande från tillverkningsföretagen.
 
Storskalig förändring i havsmiljön
 
Även havsmiljön får ta onödigt mycket stryk och nya potentiella hot har uppmärksammats, som ökning av mikroplaster och ökad försurning på grund av koldioxidhalterna i luften.
 
– Det finns många tecken på en storskalig förändring i havet och flera havslevande djur har minskat kraftigt i antal på senare år. Det viktigaste i nuläget är att agera på ett sätt så att vi får ett fiske som är hållbart, nationellt och internationellt. Här kan snabba insatser ge resultat på relativt kort sikt, säger Svante Sjöstedt.
 
Miljörapporten för 2007 ska nu läggas fram för godkännande av miljönämnden vid dess möte 27 augusti.
 

3E2C.jpg

Foto: Klas Eriksson