Halterna av kvävedioxid i luften över Göteborg har visserligen minskat något på flera håll, men medelvärdet sett över enskilda dygn och timmar är fortfarande för högt. Särskilt i Gårda och Haga överskrider värdena ofta de nationellt uppsatta normerna för miljökvalité. Det visar miljöförvaltningens senaste rapport om luftföroreningar.

På dussinet platser runt om i Göteborg sitter mätare högt och lågt och känner av halterna av diverse föroreningar i luften. Varje timme, varje dag och varje år.

När statistiken för kvävedioxid nu har sammanställts för 2008 kan man konstatera att halterna på flera håll visserligen har minskat, men att läget fortfarande inte är bra.

– Den minskning av kvävedioxid som man har hoppats att katalysatorer och miljöbilar skulle stå för har helt ätits upp av den ökade biltrafiken, säger Jan Brandberg på miljöförvaltningen i Göteborg.

Gårda värst utsatt

Inte minst märks det vid mätstationen i Gårda. Den hårt trafikerade leden gör att miljökvalitetsnormen för såväl enskilda timmar och dygn som hela året överskrids med råge.

3F8.jpg
– Den stationen är visserligen placerad i ett utsatt läge där det normalt inte vistas många människor under längre perioder, men den ger en bra bild av hur det ser ut under sämsta tänkbara förutsättningar, säger Jan Brandberg.

Dygnsnormvärdet är det svåraste att nå och överskreds på alla stationer utom Femman och Mölndal, där det tangerades. I Haga överskreds det kraftigt och i Gårda mycket kraftigt.

Sett till helåret klarade sig alla mätstationer utom Gårda under miljökvalitetsnormen, den som sitter på Femmans tak noterade till och med de lägsta siffrorna sedan mätningarna började 1975.

Bättre men inte bra

– Det är en enorm skillnad på halterna nu jämfört med för 20 år sedan, men även om vi har en bättre luftkvalitet än på 80-talet så motsvarar den ändå inte dagens hårdare krav, säger Jan Brandberg.

De åtgärdsprogram som hittills har satts in, som införande av miljözoner för tung trafik och premiering av miljöbilar, har uppenbarligen inte varit tillräckliga.

Väghållarna trafikkontoret och Vägverket får nu i uppgift av miljönämnden att senast 1 oktober 2009 redovisa nya möjliga åtgärder för att minska halterna av kvävedioxid i Göteborg.