Åhörarna bjuds in till diskussion. I slutet av augusti arrangeras Frihamnsdagarna på Bananpiren i Göteborg. En demokratisk mötesplats för samtal och idéer som kan leda till förändring. Under tre dagar ska mer än 150 punkter på sju olika scener avhandlas.

Stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren presenterar Göteborg Stads nya grönplan på Frihamnsdagarna.

Under programpunkten Ett grönare Göteborg presenteras Göteborgs nya grönplan och åhörarna bjuds in att ställa frågor och komma till tals. En av dem som deltar på scenen är Göteborgs stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren.

Vad kommer du att bidra med på Frihamnsdagarna?

– Jag vill berätta om att staden nu har en ny, uppdaterad grönplan. I den har Göteborg nu fått ett nytt ekonomiskt mål som tydliggör att stadens grönstruktur är värdeskapande och ligger till grund för en hållbar samhällsekonomi. Det är viktigt att investera i parker och stadsträd som är bra för folkhälsan och som kan ge skugga under varma dagar eller hantera regnvatten.

– Den nya grönplanen belyser att stadsgrönskan är värdeskapande ur alla tre dimensioner av hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det handlar om hur Göteborg måste stärkas som en stad med stora gröna kvaliteter – ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv samtidigt som staden utvecklas.

Demokratiaspekten är viktig. Hur kommer ni att involvera göteborgarna?

– Göteborgarna är redan involverade då uppdraget om att ta fram en uppdaterad grönplan kommit från kommunfullmäktige och sedan är också den nya grönplanen beslutad av valda politiker. När vi presenterar planen är det viktigt att göteborgarna kan ställa frågor om den. När de också känner till att den finns är det fler som kan hjälpa till att bära dessa viktiga frågor.

Finns det fler att involvera i detta?

– Absolut, det är helt nödvändigt! Vi vill föra dialog och höra vad människor tycker är viktigt, men också berätta hur andra aktörer kan bidra till att nå målen. För staden kan inte ensamt arbeta för en grönare och mer hållbar stad, utan det är även viktigt att aktörer som privata byggherrar, exploatörer och fastighetsförvaltare ser vikten av detta och hur de kan bidra så att vi arbetar mot samma mål. För det vi behöver är inte mindre grönska, vi behöver mer. Men också att kunna titta på en enskild plats och se vad som behövs just där, för mest nytta. Detta är investeringar vi gör nu och som kommer att generera värden för många kommande generationer.