Berguv, stinkpadda och utter är tre av 545 "rödlistade" djur- och växtarter i Göteborg. Kunskapen om var inom kommunen de hotade arterna finns ska nu bli tillgänglig för allmänheten efter att miljöförvaltningen tecknat avtal med Artdatabanken.

Ökad kunskap och kännedom bland allmänheten är det bästa skyddet för hotade arter. Det är huvudregeln. Men undantag finns.

ArtDatabanken har strävat emot

– Vissa fåglar, exempelvis berguv, kan vara känsliga eftersom det finns ett samlarintresse. Samma sak med sällsynta fjärilar. Det skulle kunna vara förödande om det enkelt gick att få exakt besked om var dessa arter finns, säger Bo Svärd på miljöförvaltningen.

5F88.jpgHan har nyligen förhandlat fram det avtal som ändå kommer att ge den intresserade allmänheten en i stort sett komplett bild av de hotade arternas förekomst i Göteborg – i vart fall så långt som den vetenskapliga kunskapen sträcker sig.

Detta har nämligen varit den uttalade viljan från politikerna i miljönämnden sedan flera år tillbaka. Men ArtDatabanken, det nationella organ som håller reda på Sveriges rödlistade arter, har strävat emot.

– Nu har dock ArtDatabanken utarbetat en säkerhetsklassning, som innebär att vi i vissa fall kommer att ”sudda till” informationen om var arten finns, berättar Bo Svärd.

En del sporadiska gäster

När det gäller berguven, som tillhör klass 4, kommer dess hemvist bara att anges som Göteborgs kommun.

Andra arter, som stinkpadda, har en lägre säkerhets- klassning. I det fallet får allmänheten reda på att paddan finns på öarna i södra skärgården, men inte precis var.

4DD0.jpgDet är totalt 545 arter som omfattas av rödlistning i Göteborg. Till stor del handlar det om kärlväxter, men på listan finns också en hel del svampar och lavar.

Bland djuren är det insekter och fåglar som dominerar bland rariteterna. Av däggdjuren kan nämnas tumlare, gråsäl, hasselmus och utter.

En del av arterna finns kanske inte kvar, bara 222 har observerats efter 1980. Andra är mer att betrakta som sporadiska gäster.

CD testas i skolklasser

Efter nyår kommer uppgifterna om samtliga observationer att läggas ut som en nedladdningsbar fil på miljöförvaltningens hemsida. Men snart blir informationen även tillgänglig i en mer överskådlig form.
– Vi har utvecklat en CD som innehåller samma information i kombination med en kartdatabas över kommunen. Med en knapptryckning får man en bild av var en viss art förekommer, samt närmare information om arten ifråga, berättar Bo Svärd.

Skivan är i första hand avsedd för användning i skolorna, men den kommer även att bli tillgänglig för allmänheten. Först ska skivan dock testas och utvärderas av två skolklasser.

231E.jpg

Stinkpaddan har en lägre säkerhetsklassning. I det fallet får allmänheten reda på att paddan finns på öarna i södra skärgården, men inte precis var. Foto: Claes Andrén