På tvärs mot stadens klimatmål. Göteborgarnas klimatpåverkan genom flygresor har ökat med sex procent de senaste tre åren. En utveckling som går på tvärs mot Göteborgs Stads mål att minska den med 20 procent fram till 2030.

Rapport från Mistra urban futures: Utsläpp av växthusgaser från göteborgarnas flygresor

Göteborgs Stad har satt upp ett ambitiöst klimatmål – klimatpåverkan från göteborgarnas flygresor ska minska med 20 procent fram till 2030. Nu visar en undersökning från Mistra urban futures och Chalmers tekniska högskola att klimatpåverkan i stället har ökat med sex procent.

– Det var tyvärr väntat och ligger i linje med utvecklingen för hela landet, säger Kristofer Palmestål, utredare på miljöförvaltningen.

Framförallt är det utlands- och semesterresorna med flyg som ökar. Sedan 1990 har svenskarnas flygresor utomlands dubblerats och i dag flyger vi utomlands i snitt en gång per år. Även om tekniken går framåt så att bränsleförbrukningen i planen minskar, innebär det ökande antalet resor att klimatpåverkan sammantaget ändå ökar.

Privatresor största orsaken
Forskarna på Chalmers har i studien (se fotnot) undersökt hur mycket göteborgarnas flygresande påverkar klimatet 2012–2015. Sammantaget har klimatpåverkan ökat med sex procent och det är privatresorna som står för den allra störst delen, 85 procent.

Tjänsteflygandet står för endast 15 procent av utsläppen. Dessutom är det väldigt ojämnt fördelat. Alla flyger och klimatpåverkar inte lika mycket.

– Tidigare undersökningar visar att i gruppen yrkesverksamma västsvenskar är det 20 procent som står för över hälften av utsläppen. Medan 40 procent aldrig eller nästan aldrig flyger, säger Jörgen Larsson, forskare på Chalmers tekniska högskola och en av författarna till rapporten.

Även konsumtionens klimatpåverkan
Rapporten är en viktig hjälp i Göteborgs Stads arbete. För att minska den egna verksamhetens påverkan på klimatet har man arbetat med bland annat intern klimatkompensation och digitala möten. Men Göteborg har också ett klimatmål där utsläpp som sker utanför stadens gränser räknas in, när till exempel göteborgare är ute och flyger.

– En del av vårt klimatstrategiska arbete har fokus på konsumtionens klimatpåverkan. Flygets klimatpåverkan är en stor och viktig del av detta som vi behöver hitta lösningar för. Det handlar exempelvis om att arbeta för att bygga ut alternativa transportmöjligheter, att göra det attraktivt att mötas lokalt och att utveckla miljövänliga bränslen. Men för att nå vårt mål krävs sannolikt även nationella och internationella styrmedel, säger Kristofer Palmestål.

6D56.jpg