Göteborgarna är fortfarande nöjda med sin stadsmiljö, visar 2010 års stadsmiljöenkät som nu är utvärderad. Men allt färre invånare verkar vilja svara på enkäten. Endast 46 procent svarade det här året, att jämföra med tidigare år då 61 och 56 procent svarade. I år fanns ändå möjligheten att svara via webben.

– Jag vet inte vad det beror på, om det kan vara en allmän trötthet efter valet, eller bara en trötthet på enkäter. I år fanns det ju möjlighet att svara på webben och det trodde jag nog att folk skulle nappa på. Men vi får väl marknadsföra oss bättre nästa gång, och då speciellt webben för den tror jag på i framtiden, säger Bertil Eriksson, kvalitetsansvarig på park- och naturförvaltningen.

Nöjda med stadsmiljön
Överlag är årets resultat, NKI 62, för hur nöjd man är med hela Göteborg, väldigt likt 2008 års enkät, som då visade NKI 64. För den egna stadsdelen ligger NKI på 66, samma som 2008. NKI är en förkortning för hur nöjda göteborgarna är med, vad det gäller den här enkäten, stadsmiljön i en skala från noll till hundra.

– Över sextio får man betrakta som ett bra betyg. Och det är positivt att man är mer nöjd med sin egen stadsdel än med staden som helhet, eftersom det är där man vistas mest, säger Bertil Eriksson.

Likheter och skillnader
Några exempel på skillnader mellan ålder, kön och familjesituationer är att kvinnor överlag är mer nöjda än män, men att de skillnaderna är ytterst små. Äldre är nöjdare med den egna stadsdelen och med naturområden, sjöar och badplatser än yngre. De äldre är också mer nöjda med möjligheten de har att bo i den stadsdelen som de vill bo i.

De yngre är mer nöjda med gator, gång och cykelbanor, samt med klotter, skadegörelser och nedskräpning. Hushåll utan barn är i de flesta avseenden nöjdare än hushåll med barn, men också där är skillnaderna väldigt små. Vad det gäller invånare som är födda i ett annat land än Sverige så är de mer nöjda med gator, gång och cykelbanor än andra.

Två stadsdelar skiljer sig från mängden
Det är ändå två stadsdelar som sticker ut lite mer i jämförelse med 2008. En av dem är Frölunda där NKI har ökat med fem enheter för den egna stadsdelen och med fyra enheter för hela Göteborg. Den andra är Askim, men där har NKI istället sjunkit med sex enheter. Askim ligger ändå betydligt högre än snittet med sina 71 NKI.

– Vi får ju titta på enskildheter inom varje stadsdel, om det har skett några ändringar. Och så får vi titta på varje fråga och fundera på vad vi har misslyckats med och vilka åtgärder vi behöver ta. Det är ju det som är syftet med enkäten, säger Bertil Eriksson.

En fråga som alltid får ett förhållandevis lågt omdöme är den om vinterväghållning och Bertil Eriksson funderar över om den kalla vintern kanske har påverkat resultaten något i till exempel Askim.

– Vinterskötseln blir folk aldrig riktigt nöjda med, även om man sätter in alla resurser. Men det är på något sätt naturligt eftersom allmänheten gärna vill ha snabbare åtgärder än vad som är möjliga att utföra, säger Bertil Eriksson.

Fotnot:
Årets undersökning har, liksom tidigare år, skickats hem till ett slumpmässigt urval av 18-84 åringar bosatta i Göteborg. Totalt skickades enkäten ut till 8 001 individer (381 per stadsdel). I samband med urvalsdragningen inhämtades även registeruppgifter om kön och ålder.