Siktar på kraftigt minskade utsläpp. Göteborg ska våga vara föregångare i kampen mot klimathotet. År 2050 ska göteborgarna ha minskat utsläppen av växthusgaser med minst 75 procent. Det är den långsiktiga visionen i det klimatprogram som nu är ute på remiss.

Visionen gäller både de utsläpp som göteborgarna orsakar lokalt – till exempel bilresor och värme i bostäder – och de utsläpp vår konsumtion medför på andra håll i världen, till exempel produktion av kläder och elektronik i Asien.

– Att vi inkluderar konsumtionen i klimatprogrammets mål och strategier är nytt och unikt, säger Peter Krahl, projektledare för klimatprogrammet på miljöförvaltningen.

Det klimatstrategiska programmet är Göteborgs Stads första. Det är tänkt att styra klimat- och miljöarbetet tillsammans med flera andra styrdokument, till exempel budget och översiktsplaner.

5D92.jpg
Nyligen godkände kommunfullmäktige även Göteborgs första miljöprogram. Men där finns framför allt de konkreta åtgärderna för hur staden ska nå sina lokala miljömål, tolv till antalet.

Nio klimatmål till 2030
Klimatprogrammet har ett mer långsiktigt tidsperspektiv, här finns visionerna och de strategiska vägvalen, främst inom utbildning, samhällsplanering, energi, transport och konsumtion.

Programmet visar i färglagda bilder hur dagens utsläpp fördelas. Sedan följer nio olika klimatmål till år 2030, till exempel att göteborgarna då inte ska göra mer flygresor än år 2012, att all fjärrvärme ska produceras av förnybar energi, avfallsförbränning och spillvärme och att klimatpåverkan från måltider i stadens verksamheter ska ha minskat med 40 procent, jämfört med år 2010.

Mot slutet av programmet – då vi är framme vid år 2050 och utsläppen minskat med minst 75 procent – är utsläppen av klimatgaser från bilar och kollektivtrafik, el och värme så små att de nästan inte syns.

– Vi i Göteborgs Stad ska gå före och leda utvecklingen mot en hållbar framtid, säger Christina Börjesson, direktör på miljöförvaltningen.

Vill ha synpunkter
– Vi kan till exempel ställa om stadens energisystem till förnybara energikällor, planera ny bebyggelse så att Göteborg blir energi- och transporteffektivt och vi kan minska vår konsumtion av resurskrävande varor.

Klimatprogrammet är i första hand avsett för politiker och tjänstemän i Göteborgs Stad, men det är också tänkt att fungera som vägledning för näringslivet, andra lokala aktörer och för intresserade göteborgare.

Programmet är nu ute på bred remiss hos stadens förvaltningar och bolag, samt hos utvalda inom näringsliv, forskning och föreningar, fram till 20 februari. Även allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter via klimatprogrammets hemsida När alla synpunkter kommit in, ska miljö- och klimatnämnden lägga fram en ny version före sommaren.

Sedan ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktiga ta beslut om klimatprogrammet, förhoppningsvis under hösten 2014. Och därefter kan alla berörda förvaltningar och bolag omsätta klimatprogrammet till konkreta åtgärder i sin egen verksamhet.

”Mycket kan hända på 35 år”
Göteborgs lokala miljömål för klimatet kallas Begränsad klimatpåverkan och förtydligas så här: ”2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid.”

I dagsläget bedöms målet som mycket svårt att nå, eftersom trenderna än så länge går åt fel håll. En hållbar utsläppsnivå år 2050 behöver ligga under 1,9 ton växthusgaser per invånare. För göteborgarna låg utsläppen 2012 på 8-10 ton per invånare!

– I Göteborg är vi duktiga inom många områden men vi måste vända alla stenar och blir ännu vassare om vi vill nå en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser, säger Peter Krahl.

Han inser att det kan vara oöverkomligt för många att tänka på alla stora förändringar som krävs för att minska utsläppen så mycket fram till 2050, men tillägger:

– Se tillbaks på 70-talet och inse hur mycket som kan hända på 35 år!