Utsläppen av koldioxid ska minska i Göteborg. Men hur? På tisdagen den 4 december samlas tjänstemän, forskare och näringslivsfolk på Världskulturmuseet för att diskutera frågan. Den stora hearingen handlar om ett av stadens nya lokala miljömål – klimatmålet.

Sedan drygt ett år tillbaka har Göteborgs stad arbetat med att ta fram lokala miljömål. De 16 nationella miljömålen som fastställts av riksdagen fungerar som modell för arbetet som ska avslutas 2009.

Minst 30 procent till 2020

Men redan nu är det allra första förslaget till ett av de lokala miljömålen klart och siktet är inställt på att det ska upp i kommunstyrelsen i slutet av januari.

– Det är klimatmålet som handlar om att minska koldioxidutsläppen från den icke-handlande sektorn med minst 30 procent fram till 2020. Framförallt handlar det om industrin, trafiken och uppvärmningen, säger Henriette Söderberg, projektledare på stadskansliets grupp för storstadsutveckling.

Som ett led i den slutliga beredningen av förslaget anordnas en hearing på Världskulturmuseet dit en rad olika aktörer i Göteborg inbjudits.

– Vi ville gå ut brett och signalera att vi är öppna för synpunkter. Det är ett försök att engagera hela Göteborgs stad, näringsliv och forskare. Närmare 60 personer har anmält sig, säger Henriette Söderberg.

Svårare utgångspunkt än andra kommuner

Deltagarna kommer att delas upp i sex olika grupper: näringsliv, intresseorganisationer, stadsdelar, fackförvaltningar inom Göteborgs Stad, forskare och konsulter samt fastighetsförvaltare. Under tre timmar ska de sedan diskutera det framtagna förslaget till klimatmål. Alla synpunkter dokumenteras.

– Det är viktigt att klimatmålet går att följa upp. Därför har vi begränsat oss till koldioxid eftersom det går att mäta på ett tillförlitligt sätt. I Göteborg har vi en svårare utgångspunkt än många andra kommuner. Åtgärderna som ger stor effekt snabbt har redan gjorts – som att ställa om till fjärrvärmesystem, säger Henriette Söderberg.

Nästa lokala miljömål som står på tur är ”giftfri miljö” och ”frisk luft”. Förslagen till dessa miljömål väntas bli klara under våren 2008.

Fotnot:
Klimatmålet om att minska koldioxidutsläppen med 30 procent gäller den icke-handlande sektorn. I Göteborg innebär det att Göteborg Energi och raffinaderierna är undantagna eftersom de omfattas av utsläppsrätterna i EU:s handelssystem.