Åtta mätinstrument hittills. Hallå där, Erik Bäck, verksamhetsutvecklare på miljöförvaltningen. Måndag 29 maj är det seminarium på Universeum där ni presenterar möjligheterna med uppkopplad miljöövervakning, berätta!

Erik Back, verksamhetsutvecklare på miljöförvaltningen.
– Projektet Miljöväder har under några års tid jobbat med mätinstrument som ska mäta luftkvalitet och bullernivåer i Göteborg. De här miljövädersensorerna är både billigare och smidigare än de traditionella mätinstrumenten. Det finns åtta av de här uppsatta i staden hittills, framför allt i området runt Korsvägen och Gårda. Men tanken är att det ska bli många fler och att de ska kunna ge en mer fullständig bild av hur luftföroreningarna varierar runt om i staden. Inom en snar framtid ska det också gå att ta del av värdena på ett lättillgängligt och lättförståeligt sätt i en app eller på en dator. Det finns redan nu en sida, miljöväder.se, men informationen ska bli bättre.

Varför är det här bra för göteborgarna?
– Det ger en möjlighet att få reda på hur luftkvaliteten och bullernivån är precis där man är. Tanken är att det ska kunna finnas ett sådant här mätinstrument i till exempel en skola. Informationen ska göra valet enklare att ställa bilen och i stället ta bussen eller cykeln för att minska sin egen och andras exponering för luftföroreningar.

Hur står det till med luften i Göteborg?
– Generellt sett är luften i Göteborg bra. 2014 och 2015 mätte vi upp de lägsta halterna av både kvävedioxid och partiklar. 2016 gick nivåerna upp lite. Men det var ändå bra i det stora hela. Men i de centrala delarna av staden – särskilt vid stora väger och tunnelmynningar – är halterna av luftföroreningarna högre än vad lagen medger. Det är framförallt kvävedioxidhalterna som inte klarar lagkraven. Därför har det nu upprättats ett åtgärdsprogram för att luften ska bli bättre, som är ute på remiss. Det handlar om förslag när det gäller parkeringar, ändring av skatter, kollektivtrafik med mera.

Vilka är välkomna på seminariet?
– Alla som är intresserade av uppkopplad miljöövervakning Vi har bjudit in projektpartners och nätverk som jobbar med innovation och miljö, och vi har informerat inom staden. Men även intresserad allmänhet är välkommen!