En inblick i hur naturen mår. Hur mår våra skogar och vattendrag? Hur mycket påverkar vi vårt klimat? Når vi stadens miljömål? De är frågor som vem som helst kan söka svaret på när Göteborgs Stad gör sin miljömålsdata öppen för alla.

‒ När fler ögon tittar på den information vi har samlat in kan nya, intressanta perspektiv komma fram. Vi hoppas på att få givande feedback som hjälper oss att utveckla vårt arbete, säger Kristofer Palmestål, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Datan som nu blir offentlig använder miljöförvaltningen till att bedöma om Göteborgs Stad når sina miljömål. Kristofer Palmestål berättar vilken typ av information miljömålsdatan ger:

‒ Det kan vara kopparhalter i vattenmossa. Eftersom små vattendrag kan ha mycket låga vattenflöden och blir känsliga för tillförsel av förorenat uppsläpp är det viktigt för oss att följa utvecklingen i vattendragen.

Det kan också var årsmedelvärdet av partiklar i luften och data som mäter energieffektiviseringen i kommunala fastigheter.

Nya användningsområden
Genom att göra informationen öppen för allmänheten kommer miljöförvaltningen att den ska kunna användas i många fler sammanhang.

‒ Förhoppningsvis kommer den vara av intresse för studenter, forskare, journalister, konsulter och tjänstemän på olika nivåer. Det kan exempelvis vara så att miljömålsdatan blir input i forskning, uppsatser eller artiklar. Kanske kan den komma till användning i andra organisationers hållbarhetsarbete och bli en del av deras verktyg.

Den offentliga miljömålsdatan är en del av ett större arbete inom Göteborgs Stad för att göra sin information tillgänglig och skapa delaktighet.