Inför kontrollprogram för stora byggen. Enligt miljöförvaltningen har antalet klagomål på högt byggbuller ökat på senare år, och det är inte ovanligt att de tillåtna ljudgränserna överskrids. Därför kommer miljöförvaltningen under 2020 kräva att stora byggen upprättar en plan för hur de ska leva upp till kraven i miljöbalken.

– Jag tror att det är ganska ovanligt att kommuner gör så här. Men lagstiftningen ger oss utrymme att ställa krav på så kallade kontrollprogram så vi kommer att göra det under året eftersom vi ser att det finns ett behov, säger Johannes Rosenhall som jobbar på miljöförvaltningens tillsynsavdelning.

Kontrollprogrammet gäller inte bara för byggbuller, utan också andra saker som påverkar miljön negativt som exempelvis damm, avfallshantering och förorening av dagvatten.

Krav på stora byggen
Miljöförvaltningen kommer under året att testa att kräva att större byggprojekt redovisar hur de ska gå till väga för att leva upp till de krav som finns i miljöbalken.

– Vi har provat det här arbetssättet i bygget av Karlatornet på Lindholmen, och där har det funkat väldigt bra, säger Johannes Rosenhall.

Annars jobbar miljöförvaltningen framför allt reaktivt med bullerfrågan, och kommer oftast in i bilden först när människor blivit störda och klagar. Förvaltningen kan då ålägga de som bygger att vidta åtgärder, men ofta är skadan redan skedd.

”Det bryts absolut mot regler”
– Vi på miljöförvaltningen får oftast inte kännedom om buller förrän vi får in klagomål från allmänheten och då har de ofta redan hunnit bli ganska irriterade, säger Johannes Rosenhall.

Hans uppfattning är att bullernivåerna på många byggen i Göteborg i dag är högre än vad som är tillåtet.

– Det bryts absolut mot regler. Jag skulle säga att det primära problemet är okunskap – man använder fel maskiner och fel tekniker ur ett bullerperspektiv. Och när entreprenören väl står på byggplatsen så är det ofta för sent att ändra på större arbetsmoment som planerats långt i förväg. Därför försöker vi vara proaktiva och informera om ljudnivåer när vi kan, till exempel i samband med att man söker bygglov, säger Johannes Rosenhall.

Samarbete mellan förvaltningar
En annan svårighet med byggbullret är att det är flera olika förvaltningar som är inblandade i byggprocessen.

Miljöförvaltningen har ett tillsynsansvar för att miljöbalken följs, men bygglov beviljas av stadsbyggnadskontoret som framför allt tar hänsyn till bestämmelserna i plan- och bygglagen. Och eftersom buller och andra miljöfrågor under uppförandet regleras av miljöbalken och inte plan- och bygglagen, är det lätt att de faller mellan stolarna.

– Därför skulle vi gärna öka samarbetet med stadsbyggnadskontoret i samband med bygglovsskrivning. Vi pratar också med fastighetskontoret om vad de kan göra för att se till att de som köper och exploaterar mark följer reglerna. Vi jobbar med att få till ett samarbete om detta och det ser lovande ut, säger Johannes Rosenhall.