Vägtrafiken bullrar mest. Göteborgs Stads bullerkartläggning visar att 135 000 göteborgare utsätts för höga ljudnivåer vid sin bostad. På International Noise Awareness Day, onsdag 24 april, bjuder miljöförvaltningen in expertis till samtal för att uppmärksamma dagen.

Peter Lindes Karin Boye-staty utanför Stadsbiblioteket. Foto: Erik Bäck

I Göteborg, precis som i övriga landet, är det trafiken som bullrar mest. Vägtrafiken står för den största delen, följt av järnvägstrafik, flygtrafik och industri.

– Det går tyvärr inte att säga att det går åt rätt håll i Göteborg, säger Belma Krslak, miljöutredare på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Sedan bullerkartläggningen från 2013 visar det sig visserligen att färre göteborgare utsattes för ljudnivåer över 60 dBA år 2018. Men fler utsätts för ljudnivåer mellan 55 och 60 dBA.

Tysta däck minskar bullret
Enligt den kommunövergripande bullerkartläggningen från 2019 uppskattar miljöförvaltningen att 135 000 göteborgare exponeras för trafikbuller som överskrider 55 dBA i ekvivalent ljudnivå dagligen vid sin bostad.

Hur ska då bullret minska i Göteborg? I första hand vill Göteborgs Stad ta bort eller minska källan till buller, i andra hand dämpa bullret vid källan och som tredje alternativ tittar staden på åtgärder som skärmar av mottagaren från buller.

– Det som kan göras är till exempel att ha lågbullrande asfalt. Som privatperson kan man tänka på att använda tysta däck. Något staden gör som minskar bullret är elektrifieringen i kollektivtrafiken. Staden är väldigt engagerade i det, säger Belma Krslak.

Dyrt för samhället
Buller kan påverka människan negativt. Följder som svårare att koncentrera sig, försämrad sömn och ökad stress kan leda till högt blodtryck, åderförfettning och i förlängningen många allvarliga sjukdomar.

– Våra beräkningar visar att kring 1 200 friska levnadsår går förlorade varje år i Göteborg på grund av buller från vägtrafik. Den samhällsekonomiska kostnaden beräknas till över en miljard kronor per år.

För att uppmärksamma International Noise Awareness Day och driva på arbetet mot buller har miljöförvaltningen bjudit in kollegor, som arbetar med buller i staden, till samtal. Representanter från Trafikverket, Malmö Stad och forskare deltar i samtal om hur Göteborgs Stad kan arbeta för att skapa fler goda ljudmiljöer.

Medan Världshälsoorganisationen (WHO) skärpt sina rekommendationer för buller har Sverige gått åt andra hållet och tillåter bostadsbyggande i bullriga miljöer.