Tydligt fokus på barnen. Inga farliga kemikalier inom barnomsorg och skola. Inga miljögifter i barnens vardag. Det är några av de viktigaste hållpunkterna i den nya kemikalieplan som staden har tagit fram. På tisdagen antogs planen av klimat- och miljönämnden.

Den nya kemikalieplanen är stadens första och beskriver hur stadens verksamheter ska arbeta med kemikaliefrågan. Bland annat handlar det om att sluta använda särskilt farliga kemikalier och ämnen som är hormonstörande, cancerframkallande eller stör reproduktionen.

Köpa miljöanpassat
Tanken är också att man vid inköp ska välja miljöanpassade varor så långt det är möjligt. Inte minst när det gäller ett antal prioriterade produkter som alla är en del av barn och ungas vardagsmiljöer. Bland dem märks byggprodukter, textiler och hobby- och lekmaterial.

För att samordna kemikaliearbetet inom staden startas dessutom ett kemikalieråd. Det ska ledas av miljöförvaltningen och ha representanter från andra förvaltningar och bolag.