Ska föreslå åtgärder. Göteborgs Stads nya klimatråd har till uppgift att analysera hur målen i stadens miljö- och klimatprogram kan nås. Rådet består av forskare som är experter inom olika områden. 31 augusti träffades rådet för första gången.

Beslutet om att införa ett klimatråd i Göteborgs Stad togs i maj. Syftet med rådet är att det ska arbeta självständigt gentemot stadens politiker och använda sin kunskap till att analysera hur Göteborgs Stad ska nå sina klimatmål.

– Rådet ska föreslå åtgärder för minskad klimatpåverkan som är framåtsyftande, genomförbara och specifika, säger Mathilda Edlund, enhetschef stadsmiljö på miljöförvaltningen.

Oberoende expertis

Sex ledamöter – samtliga forskare – ingår nu i rådet och de är valda för två år. Här finns till exempel Thomas Sterner som är professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, och Holger Wallbaum som är professor i hållbart samhällsbyggande på Chalmers.

– Klimatrådet kommer att vara en viktig del i att få oberoende expertis som kan stötta både i Göteborgs Stads och samhällets omställning. Och det är både roligt och viktigt och en möjlighet att föra samman akademin och kommunen i en konkret samverkan för att bidra till att nå målet om att Göteborgs Stad har noll klimatavtryck till 2030.

Ska bidra med årlig rapport

31 augusti kickade klimatrådet igång sitt arbete med ett första möte. Emmyly Bönfors (c), ordförande för miljö- och klimatnämnden, pratade om varför klimatrådet finns och Anna Ledin, direktör på miljöförvaltningen välkomnade.

På mötet fick rådet dessutom utse en ordförande, en vice ordförande tillika redaktör. Fredrik Hedenus valdes till ordförande och till vice ordförande och redaktör valdes Petra Svensson.

– En stor och viktig leverans för klimatrådet är en årlig rapport till miljö- klimatnämnden, och arbetet med den håller redaktören ihop. Rapporten ska innehålla förslag på olika åtgärder, vilken klimatnytta de förvänts ge, tidshorisont och en grov kostnadsbedömning, säger Mathilda Edlund.

Förvaltningen ska ge kunskapsstöd

Klimatrådet ska träffas minst fyra gånger per år. Miljöförvaltningens roll är att sitta med och för minnesanteckningar, boka lokaler och ordna med det administrativa.

– Vi ska också fungera som ett kunskapsstöd. Ge klimatrådet den kunskap om Göteborgs Stad de behöver för att kunna göra sitt jobb.