Användningen av farliga kemikalier ser ut att minska hos företagen i Göteborg. Allt tyder på att företagen arbetar på att ersätta de så kallade utfasningsämnena med mindre farliga ämnen, visar en ny rapport från miljöförvaltningen.

Utfasningsämnen är sådana som enligt det nationella målet Giftfri Miljö ska minska successivt, för att till slut inte användas alls.

På lokal nivå klubbade Göteborgs kommunfullmäktige hösten 2008 ett mål för giftfri miljö.

Påverkar arvsmassan och fortplantningen

Miljöförvaltningen, som sedan flera år jobbar med projektet ”Giftfritt Göteborg”, har nu låtit göra en kartläggning. Den visar att det år 2006 hanterades 98 olika utfasningsämnen bland 113 tillståndspliktiga verksamheter i Göteborg, allt från bilindustrin, kemisk industri och plasttillverkare till forskningslaboratorierna på Sahlgrenska.

Sammanlagt hanterades 225 ton utfasningsämnen. Nästan alla var så kallade CMR-ämnen, vilket innebär att de är cancerframkallande och påverkar arvsmassan och fortplantningen.

Kartläggningen är gjord i form av ett examensarbete av miljöstudenten Cecilia Niklasson. Hon har intervjuat flera företrädare för industrin och deras svar tyder på att företagen är medvetna om de planer och regler som gäller och att de jobbar på att ersätta ”sina” utfasningsämnen.

Finns inte alltid fullgoda ersättningsämnen

För att kunna ersätta ett ämne krävs kunskap som ofta är unik för varje enskilt företag och dess processer.

– Vi ville veta om företagen arbetar aktivt med att byta ut de här ämnena och så verkar det vara, säger Victoria Lind Magnusson, projektledare för Giftfritt Göteborg.

– Helt ner till noll kommer vi väl inte. Vissa ämnen måste finans kvar därför att det inte finns fullgoda ersättningsämnen, men tack vare företagens eget arbete och EU:s nya kemikalielagstiftning REACH kommer det att bli en utfasning, säger Victoria Lind Magnusson.

Jobbar aktivt med att minska användningen

Rent allmänt innebär REACH en utfasning, eftersom det är ganska omständligt och kostsamt att utreda, registrera och hantera farliga ämnen.

– Volymmässigt utgörs en mycket stor del av ftalaten DEHP, som används som mjukgörare i PVC. Den kommer att fasas ut av industrin och försvinna på sikt, säger Victoria Lind Magnusson.

– Men även Sahlgrenska, som hanterar många ämnen i mycket små volymer, jobbar aktivt med att minska sin användning.

Ett avstamp för fortsatt tillsyn

Victoria Lind Magnusson ser examensarbetet som ett avstamp för fortsatt tillsyn från miljöförvaltningen.

– Nu kan vi följa utvecklingen. Senare i år ska vi granska de miljörapporter för 2008 som vi får in från företagen, där de redovisar sina kemikalielistor.

– Då kan vi jämföra siffrorna för 2008 med dem från 2006 i examensarbetet och se om ämnena verkligen minskar.