Ny inventering klar. Luften i och kring Göteborg är nu så pass bra att lavar och andra känsliga arter överlever i stan. Det visar miljöförvaltningens inventering av lunglav som är en levande mätare av luftföroreningar.

Läs miljöförvaltningens rapport: Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg 1994 – 2016

1994 planterade miljöförvaltningen ut lunglav, som på latin heter Lobaria pulmonaria, i sex skogsområden i och kring centrala Göteborg. Sedan dess har miljöutredarna regelbundet följt upp och utvärderat hur bra lavarna överlevt.

Bra för den biologiska mångfalden
Förra årets inventering visar på den bästa livskraften och överlevnaden hittills.

– Det betyder att luftkvaliteten numer är så pass god att lunglaven, som är väldigt känslig, kan leva i Göteborg, säger miljöutredare Emma Björkman på miljöförvaltningen.

Och där lunglaven kan växa trivs också flera andra sällsynta arter, vilket är bra för den biologiska mångfalden.

Sjöfartens utsläpp har också minskat
Mängden svavel i Göteborgsluften har minskat rejält sen början av 1990-talet, främst tack vare minskad förbränning av kol och olja. Kraftigt skärpta regler för svavel i fartygsbränsle har dessutom minskat sjöfartens utsläpp sen 2015.

Men för halterna av kvävedioxid i luften går det inte lika fort, den nedåtgående trenden har planat ut de senaste åren. Teknikutvecklingen av främst dieseldrivna personbilar har inte gått lika snabbt som väntat.

– För att vi ska minska kväveoxidhalterna i Göteborg måste motorerna bli renare och trafiken genom staden minska, säger Emma Björkman.