Höga halter kvävedioxid. Luftföroreningarna behåller sitt grepp över Göteborg. Under 2011 minskade visserligen halterna av kvävedioxid, men de ligger ändå långt över gränsvärdena. Som vanligt är luften sämst i Gårda – fast inte fullt så dålig som tidigare mätningar visat. Under flera år har stationen haft ett mätfel som nu rättats till.

– Det är inga större förändringar när det halterna av luftföroreningar i Göteborgsluften. Vi klarar inte gränsvärdena i de mest trafikerade gatumiljöerna, säger Linus Theorin, enhetschef för miljöövervakningen på miljöförvaltningen.

Trenden för de senaste åren är dock att halterna av kvävedioxid sjunker – men det går långsamt.

Trafik och väder påverkar
– Det kommer nog dröja ganska många år innan vi lever upp till miljökvalitetsnormerna. Nu genomförs trängselskatten, men det är inte säkert att det får några större effekter på Göteborgsluften. Troligen minskar inte den totala mängden utsläpp, utan det blir bara en omfördelning av trafikflöden, säger Linus Theorin.

Förutom biltrafiken är vädret en faktor som påverkar halterna av luftföroreningar. Milda och blåsiga vinterdagar är bättre för luften än kalla och klara. Under vintern 2010, som var kall och snörik, ökade halterna av kvävedioxid medan partiklarna i luften minskade.

– 2011 var det tvärtom. Halterna av gaser, som kvävedioxid minskade och partikelhalten ökade eftersom det inte var lika mycket snö. Snön gör att partiklarna inte hamnar i luften, säger Linus Theorin.

När det gäller partiklar klarar Göteborg normerna för miljökvalitet. Även övriga föroreningar som svaveldioxid och bensen ligger under gränsvärdena.

Mätfel visade högre halter
Dålig luft är ett storstadsproblem och halterna är som högst i närheten av de stora trafiklederna och i hårt trafikerade gatumiljöer i innerstaden. Gårda har länge haft de högsta halterna av kvävedioxid i Göteborg. Under 2011 minskade halterna rejält.

– Men det beror inte på att luften blivit bättre utan på att ett mätfel upptäckts. En felaktig mätinställning har inneburit att de uppmätta värdena ökat med mellan 20 och 30 procent. Det har pågått sedan 2007. Nu är felet åtgärdat, men halterna i Gårda ligger fortfarande långt över gränsvärdena, säger Linus Theorin.

Göteborg har mätt luftkvaliteten sedan 1970-talet. Idag finns fem fasta och tre mobila mätstationer som mäter luftföroreningar. Varje år görs en spridningsberäkning baserad på trafikflöden och väderförhållanden.

Osäkert om effekterna av trängselskatt
I år ska miljöförvaltningen även göra en prognos.

– Vi ska göra en kvalificerad gissning av hur stor effekten blir av trafikomläggningarna i samband med trängselskatten. Det görs med hjälp av trafikverket och trafikkontorets beräkningar och väderstatistik. Verkligheten är alltid mer komplicerad än en modell, men förhoppningsvis hamnar vi ganska nära, säger Linus Theorin.

Trängselskatten är i första hand ett sätt att finansiera investeringarna i infrastrukturen. Om luften blir bättre på köpet återstår att se.

– Sannolikt blir det generellt något bättre, framför allt i innerstaden. Har vi otur kan det också bli sämre. Folk väljer kanske att åka tidigare på morgonen, vilket innebär en förlängd rusningstid, säger Linus Theorin.