Göteborgsluften kommer med nuvarande utveckling inte att klara de nya normerna i Miljöbalken. Enligt prognoser från juni i år kommer halterna av kväveoxider att överskrida gränserna i den så kallade miljökvalitetsnormen. Regeringen ger nu i uppdrag åt ett antal myndigheter i Västsverige att klara normen senast år 2006. Kväveoxider kan i höga halter vara direkt skadliga för människors hälsa.

Prognoser som tagits fram av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad visar att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kommer att överskridas i vissa delar av Göteborg, om inga förändringar görs. Därför har Länsstyrelsen tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Vägverket och Banverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett åtgärdsprogram för att klara normen senast år 2006. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2003.

Utsläpp från trafik

De främsta källorna till utsläpp av kväveoxider är vägtrafik, sjöfart, arbetsmaskiner och olika industriprocesser. Utsläppen från vägtrafik är de som främst orsakar hälsoproblem eftersom de sker längs gator och vägar där människor vistas.
4B64.jpg
Storstadsproblem

Problemet med kväveoxider är gemensamt för många större städer. Luftkvaliteten i Göteborg gynnas av genomsnittligt lägre byggnader än i många andra storstäder. Lägre byggnader ger bättre ventilation i gatumiljön.

Flera åtgärder möjliga

För att minska utsläppen av kväveoxider kan man ställa hårdare krav på de fordon och bränslen som används. Man kan också försöka minska trafiken genom att på olika sätt styra över resande till kollektivtrafik och samåkning. Ett annat sätt att minska utsläppen är att väga in transporbehoven när bostadsområden och arbetsplatser planeras. Detta ger effekt på lång sikt. Miljökvalitetsnormerna är styrande när byggprojekt och byggplaner prövas.

Fakta:
Kväveoxider är en stor grupp ämnen som bildas av luftens kväve och syre vid förbränning under tryck och hög temperatur, förhållanden som är typiska för dagens förbränningsmotorer. Farligast för människors hälsa är kvävedioxid som ökar känsligheten i luftrören och försämrar lungornas funktion. Barn och astmatiker är särskilt utsatta.