Satsning på 360 miljoner kronor. För att klara framtidens miljökrav och en växande befolkning behöver Ryaverket ytterligare förbättra sin kväverening. Gryaab har därför tagit beslutet att efter sommaren starta en utbyggnad som ska vara klar att tas i bruk år 2016.

Senaste ombyggnaden av reningsverket stod klar 2010. Nu är det dags för nästa steg – ett 11.000 kubikmeter stort bassängblock som kan förbättra kvävereningen avsevärt innan vattnet släpps ut i Göta älvs mynning.

− Med den nya utbyggnaden kommer kapaciteten att gå från dagens 65 procent till över 80 procent kvävereduktion, vilket betyder mycket för att minska övergödningen, säger Anders Åström, vd på Gryaab.

900 000 anslutna år 2030

Bland annat handlar behovet av en utbyggnad om att nå de mål för minskat utsläpp av kväve och fosfor som Sverige åtagit sig genom Baltic Sea Action Plan. Men också om att befolkningen i anslutningsområdet ökar stadigt.

− Vi räknar med att det år 2030 kommer att vara 900.000 personer anslutna till verket, vilket är att jämföra med knappt 700.000 i dag, säger Anders Åström.

Gryaabs ägarkommuner Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille har alla ställt sig positiva till beslutet att bygga ut.

Renar vattnet med bakterier

Framför allt är det första steget i processen som måste förbättras. Här använder sig reningsverket av bakterier för att rena vattnet från kväve. I den nya delen av anläggningen kommer bakterierna att hållas kvar i anläggningen med hjälp av så kallade rörliga bärare.

− Bakterierna får växa till sig på små plastbitar som ligger löst i vattnet och som genom en sil förhindras att följa med vattnet ut till nästa reningssteg, säger Anders Åström.

Den stora utmaningen inför framtiden är att få reningsprocessen att fungera optimalt.

− VA-systemen måste utformas så att mängden tillskottsvatten snarare minskar än ökar. Det är en utmaning vi försöker lösa tillsammans med ägarkommunerna, säger Anders Åström.