Ny plan klar för Linnégatan. Ett 40-tal träd längs Linnégatan får stå kvar efter att park- och naturförvaltningen utvärderat och fogat in allmänhetens synpunkter i ett nytt förslag. Enligt det kommer den hälft av träden som är i sämre skick att ersättas med nya. Men inte med tulpanträd som tidigare planerat, utan med parklindar av samma sort som står där idag.

Allt började i höstas när fällningen av träd längs Linnégatan fick avbrytas på grund av protester från allmänheten. Fällningen var ett led i en omgestaltning av gatans södra del, mellan Linnéplatsen och Prinsgatan, där många av träden var i dåligt skick. Tanken var att samtliga cirka 70 lindar skulle bytas ut och ersättas med tulpanträd.

När en ny plan presenterades på tisdagen har park- och naturförvaltningen samlat in och analyserat de synpunkter som kommit från medborgarna. Bland annat har man haft två möten med den aktionsgrupp som bildats för att rädda träden.

Värdefulla synpunkter
Sypunkterna har främst berört om en omplantering verkligen är nödvändig, om det måste planteras just tulpanträd och om man måste ta ner friska träd.

– Det har varit värdefulla och relevanta synpunkter, som vi till stor del har lyssnat på, säger Jakob Andreasson, verksamhetschef på park- och naturförvaltningen.

I det nya förslaget får de befintliga träden stå kvar längs de fem kvarter där träden är i god form. (se karta). Övriga fem kvarter kommer genomgående att få nya träd, som planteras i nya, rymliga växtbäddar.

– Det är därför vi behöver plantera om hela kvarter i taget, berättar stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård. Sätter vi ner nya träd i de små hålen som blir efter de gamla, får de väldigt dåliga förutsättningar. Istället gör vi i ordning nya, rejäla växtbäddar, så att träden ska kunna stå i här i flera generationer framåt. Då går det också att byta ut enstaka träd, om något skulle bli angripet, utan att skada träden runt omkring.

Lind istället för tulpan
Valet av träd är också ändrat. Tre tänkbara trädsorter har utvärderats. Men det var de kulturhistoriska värdena, betonade i opinionen, som fick valet att falla på parklind – samma sort som växer längs gatan idag.

Det nya förslaget och löpande information finns att se på www.goteborg.se/trad. Till och med maj går det också att maila in synpunkter på tradlinnegatan@ponf.goteborg.se. Förvaltningen kommer under april–maj att samråda med övriga förvaltningar men också bjuda in berörda grupper längs gatan till en rad möten för att få en dialog om planen. Beslut kring projektets genomförande fattas i juni.

Riskträd fälls direkt
Redan i vår kommer dock vissa ”riskträd” att fällas. Detta enligt stadens rutiner för riskhantering, som togs fram efter några allvarliga incidenter med sjuka eller skadade träd 2003-2004. Då föll ett träd över en kvinna vid stadsbiblioteket och en man klämdes fast under ett fallande träd intill Heden. Sedan rutinerna togs fram har inga allvarliga incidenter inträffat.