… utvecklingsledare för miljö på Västra Hisingen. ”Med tanke på miljön” heter filmen som vänder sig till alla medarbetare i stadsdelen. Vad handlar den om?

– Vi har precis lanserat ett utvecklingsarbete för att minska våra ekologiska fotavtryck och filmen visar hur vi jobbar i alla våra verksamheter – som skolor, förskolor, bibliotek och äldreboende. Filmen är ett sätt att motivera och få medarbetarna att förstå varför det är viktigt att vi gör detta tillsammans. Den är också ett stöd för miljöombuden på arbetsplatserna, de är min förlängda arm ut i organisationen.

Hur ser miljöarbetet ut i praktiken?
– Tanken är att alla enheter ska uppnå en basnivå inom fem miljöområden – resor, energi, avfall, kemikalier och inköp. Det innebär att vi når upp till miljölagstiftningens krav och lite till. Ett exempel är att vi inte nöjer oss med att sortera ut förpackningar och farligt avfall utan att vi även ska minska avfallet, återbruka mer och sortera papper och matavfall. Och för att minska energianvändningen förväntas alla släcka ljuset och stänga av datorn.

Hur följer man upp det hela?
– Varje medarbetare har fått en lathund, ”Vår lilla gröna”, där basnivån beskrivs och sammanfattas. Varje enhet gör uppföljningar för att se till att basnivån uppnås – gör den inte det formulerar man vilka åtgärder som behövs. Dessutom görs en övergripande uppföljning via statistik från fackförvaltningar. Genom att granska avfalls- och energistatistik får vi ett helhetsgrepp över hur det går med miljöarbetet.

Arbetar andra stadsdelar på samma sätt?
– Stadsdelarna har tagit fram konceptet med basnivå och miljöledningsarbetet gemensamt, men Västra Hisingen är först ut med att implementeras det hela. Här har stadsdelsdirektören gått ut och sagt att det är det här som gäller.

Vad är största utmaningen?
– Största utmaningen är kommunikationen. Att nå ut till samtliga medarbetare och tala till deras hjärtan. Det gäller att motivera dem att göra små förändringar i vardagen – minska användningen av kemikalier, resa kollektivt, sortera ut matavfallet och släcka ljuset. Att skapa känslan att vi gör det här tillsammans, det är viktigt och det gör skillnad.