Begränsade ljudnivåer både ute och inne. Inför ett nytt femårigt åtgärdsprogram mot buller väljer Göteborg att se på staden ur ett helhetsperspektiv. Ett detaljerat program ska begränsa ljudnivån i göteborgarnas bullriga miljöer – både ute och inne.

Buller kan utöver hörselskador leda till stressrelaterade sjukdomar och öka risken för stroke. Varje år dör hundratals svenskar i förtid till följd av höga ljudnivåer. Ett EU-direktiv från 2002 ledde 2008 fram till Göteborgs första femårsplan mot buller. Den planen behandlade i första hand invånarnas boendemiljö.

Goda utomhusmiljöer
När miljöförvaltningen nu i samarbete med trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, lokalförvaltningen och park- och naturförvaltningen tar sats mot ett nytt femårigt program, väljer man ett nytt förhållningssätt och närmar sig staden ur ett helhetsperspektiv.

Åtgärdsprogram mot buller
Stöd för en sådan helhetssyn finns redan sedan tidigare i de lokala miljökvalitetsmålen som samlats under beteckningen God bebyggd miljö.

– Bostäder är fortfarande en viktig del, men nu inriktar vi oss också på att skapa goda utomhusmiljöer för rekreation och inlärning. Det övergripande målet är att göteborgarna ska ha tillgång till goda ljudmiljöer både ute och inne, säger miljöutredare Martin Knape.

Tio bullriga stadsparker
Miljökvalitetsmålet reglerar bland annat att den som besöker en stadspark högst ska utsättas för 50 decibel. I förslaget till nytt åtgärdsprogram identifieras tio centralt belägna grönområden med värden över 50 decibel. Bland dem med högst bullernivåer märks Kungsparken och Vasaparken.

– Parker är svåra att avskärma, där måste man försöka hitta andra typer av lösningar, säger Martin Knape som också ser en utmaning i att komma tillrätta med förskolornas utemiljöer.
Barn som är utsatta för höga ljudnivåer störs på flera sätt; det ger negativ effekter på uppmärksamhet, problemlösningsförmåga och minnesförmåga.

Ingen tid att förlora
Målet är att 95 procent av stadens förskolor ska ha tillgång till lekmiljöer med högst 55 decibels buller. I arbetet med God bebyggd miljö och den nya åtgärdsplanen har 18 förskolor med högre bullervärden än 55 decibel identifierats.

– Vi måste komma igång så snart det bara går för att nå de här målen till 2020, säger Martin Knape.

Förslaget till ett nytt femårigt åtgärdsprogram har nu gått ut på remiss till bland andra Naturvårdsverket och Boverket, men också till alla berörda nämnder och stadsdelsnämnder. Beslut om det nya programmet kommer att fattas av kommunfullmäktige under 2013 för att börja gälla från 1 januari 2014.