Utställning på Stadsbiblioteket. Makt, inflytande, ekonomi, hemarbete, yrke, karriär, missbruk, våld, olyckor, föräldraledighet … Listan kan göras lång på företeelser i livet där förutsättningarna för män och kvinnor fortfarande ser vitt skilda åt. Hur det kommer sig och vad stadens olika verksamheter gör för att öka jämställdheten visas på en utställning på Stadsbiblioteket.

Ja, det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor, men hur förklarar man alla olikheter mellan könen som visar sig i statistik över livets alla skeden? Och vad får tvåkönsnormen för konsekvenser för personer som inte definierar sig som vare sig man eller kvinna?

Det är några av frågorna som ställs och förhoppningsvis får åtminstone några svar i utställningen Hon, hen och han i Stadsbibliotekets utställningshall. Med design och statistik visas hur vi skapar kön från vaggan till graven men också exempel på hur myndigheter, kommuner, landsting och andra organisationer arbetar för att främja ett jämställt och jämlikt samhälle.

– Utvecklingen har visserligen gått framåt på många områden men inte på alla, och framförallt så tar det tid. Det är fortfarande anmärkningsvärt stora skillnader vad gäller exempelvis makt och inflytande i samhället, den ekonomiska jämställdheten och det obetalda hemarbetet mellan män och kvinnor, säger Eva Kjellström, planeringsledare för jämställdhetsfrågor på stadsledningskontoret.

Bemötandet viktigt
Utställningen är initierad av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och har turnerat runt i landet i ett år. Den riktar sig till allmänheten och Göteborgs Stad tar tillfället i akt att också visa vilka insatser som görs i de olika kommunala verksamheterna för att öka jämställdheten inom HBTQ-området.

– Det kan handla om att vi tjänstepersoner blir uppmärksamma på våra rutiner och hur vi bemöter medborgarna. Vilka frågor ställer vi exempelvis till kvinnor vid biståndsbedömningar, och vilka ställer vi till män? Sådana aspekter har väldigt stor betydelse men är samtidigt svåra att mäta, för de syns inte riktigt i Nöjd kund-index eller andra undersökningar, säger Eva Kjellström.

Förskolor och skolor har naturligtvis också viktiga roller när det gäller att medvetandegöra barn och ungdomar om vilka könsrelaterade fällor de riskerar att gå i.

– Det är värt att diskutera hur våra normer kring kön påverkar ungdomarna när de ska in på den redan könssegregerade arbetsmarknaden. Kvinnor har visserligen börjat ge sig in i tidigare mansdominerade yrken, som till exempel ingenjör eller arkitekt, men männen visar inga större tecken på att intressera sig för yrken inom de traditionellt kvinnodominerade vård- och omsorgsyrkena, säger Eva Kjellström.

Populärkulturen är könsstereotyp
Att populärkulturen är traditionell, könsstereotyp och sexistisk påverkar ungdomarna negativt, enligt Eva Kjellström. Enligt henne bidrar den maskulinitetsnorm som många filmer och spel förmedlar till en förvrängd bild av hur man som kille eller tjej ska vara, och i vissa fall får det mycket nedslående konsekvenser.

– Undersökningar har visat att för unga killar som har en könsstereotyp uppfattning om vad som är typiskt maskulint och feminint är risken 3,2 gånger större att de har utövat en våldsam eller kränkande handling än för killar med en jämställd syn.

– Och faktum är att det är nästan lika illa för tjejerna som har en stereotyp uppfattning kring kön. Där är risken 2,5 gånger större än hos de tjejer som har en jämställd, säger Eva Kjellström.

Utställningen visas i Utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 26 februari till och med den 13 mars. Den internationella kvinnodagen 8 mars uppmärksammas genom ett antal seminarier på Trappscenen som på olika sätt belyser flickors och kvinnors villkor i samhället. Det ges exempel på vad som görs i Västra Götaland för att förbättra livsvillkoren för flickor och kvinnor.