Klagomålen på återvinningsplatserna har mer än fördubblats det senaste året, det berättade Vårt Göteborg i förra veckan. "Det är en oroande utveckling, som visar att Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, inte tar sitt uppdrag på allvar", menar nu Kretsloppskontorets förvaltningschef Kaj Andersson.

Hittills i år är antalet klagomål på överfulla behållare uppe i 3.741, att jämföra med 1.831 klagomål under hela 2005.

Överväger åtgärder

– Den här utvecklingen kan vi inte godta. Göteborgs Stad har ett avtal med FTI om återvinningsplatserna i Göteborg, säger Kaj Andersson, förvaltningschef på Kretsloppskontoret som har det övergripande ansvaret för att planera och handla upp avfallshanteringen i Göteborg.

Avtalet innehåller klausuler om att FTI skall sköta platserna så att ”göteborgarna kan ha tillgång till rena, snygga och välskötta platser”.

– Om inte FTI lever upp till avtalets intentioner så får vi överväga att sätta in åtgärder och skicka fakturan till FTI. Man kan ju inte övervältra sitt ansvar för avtalet med staden till affärspartners som Renova och andra, fortsätter Kaj Andersson.

Kräver redovisning av utbyggnad

Förpacknings- och tidningsinsamlingen planerar att minska antalet återvinningsplatser under de kommande åren. Från dagens 436 till 350 år 2008. Färre platser ska kompenseras med större behållare på de platser som blir kvar. Hittills har tolv platser tagits bort samtidigt som ungefär hundra nya, större, behållare på elva återvinningsplatser har placerats ut.

– Vi har sett och godkänt FTI:s plan, men med ett förbehåll. Vi godtar bara att platser stängs där det samtidigt sker en utbyggnad av återvinningskärl i flerbostadshusens soprum. Vi har bett om, men ännu inte fått se hur det går med den utbyggnaden. Därför har vi i kontakter med FTI krävt en sådan utförlig redovisning, säger Kaj Andersson och säger vidare:

– Fortsätter klagomålen på denna höga nivå, behöver vi slå till bromsarna från kommunens sida. Om återvinningen minskar drabbas våra invånare dubbelt: göteborgarnas avfallskostnader stiger och möjligheten att källsortera försämras. Det är inte acceptabelt.

Fakta | Kretsloppkontoret
• Kretsloppskontorets roll är att utföra de politiska beslut om kommunens avfall, vatten och avlopp som fattats av kretsloppsnämnden och är Renovas största kund.
• Göteborgs Stad upplåter via Kretsloppskontoret återvinningsplatser till FTI. Genom avtalet kan brister i städning med mera rättas till.
• Kretsloppskontoret utarbetar Göteborgs avfallsplan som revideras av kommunfullmäktige ungefär vart femte år.

Fakta | Producentansvar
• Det finns fem materialbolag: Plastkretsen, Metallkretsen, Returkartong, Pressretur och Svensk glasåtervinning. Det är dessa företag som ansvarar för att förpackningarna återvinns.
• Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, är materialbolagens gemensamma servicebolag
• FTI har kontrakterat Renova som samordningsentreprenör för att samordna de olika entreprenaderna så att städning och tömning fungerar. Renova har det praktiska uppdraget men ansvaret ligger på FTI.

Fakta | Vem tömmer?
I dagsläget har två olika entreprenörer tömningsuppdrag – Renova (glas-, metall- och plastförpackningar) och IL Recycling

Fakta | Vem städar?
FTI ansvarar för att åv-platserna är välstädade. De har handlat upp städentreprenören Samhall som ombesörjer städningen.