I förra veckan utsågs Göteborg till en av de 100 europeiska städer som ska få EU-stöd till klimatomställningen. Detta mot ett åtagande om att till 2030 bli helt klimatneutrala – eller åtminstone radikalt minska utsläppen. Mer vad innebär stadens åtagande mer konkret?

En av de stora utsläppsbovarna är trafiken. Enligt Göteborg Stads miljö- och klimatprogram behöver klimatpåverkan från resor och transporter i Göteborg minska med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010. Och det som definieras som det motoriserade vägtrafikarbetet ska minska med 25 procent till 2030 jämfört med 2020.

Investeringar i kollektivtrafiken

För att nå dit krävs att många av de resor som idag görs med bil i stället görs med kollektivtrafiken eller att vi går och cyklar mer. Enligt Göteborgs trafikstrategi ska 55 procent av de motoriserade resorna ske med kollektivtrafik år 2035.

De investeringar i kollektivtrafiken som har pekats ut i Målbild Koll 2035 är av stor vikt för att uppnå detta. Målbild Koll 2035 beskriver hur kollektivtrafiken ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035. Här ingår bland annat ny spårväg och busstråk mellan Brunnsbo och Linnéplatsen, där spårvagnarna ska gå i tunnel mellan Lindholmen och Linné.

Fler godstransporter på järnväg

För att nå stadens klimatmål måste även en betydande del av godstransporterna flyttas över från väg till järnväg och sjöfart. Därtill måste omställningen till elfordon och olika förnybara drivmedel påskyndas. Men det räcker inte, enligt de beräkningar som ligger till grund för målen i miljö- och klimatprogrammet.

– Även med en väldigt snabb omställning till eldrivna fordon och hållbara biobränslen så kommer inte det att räcka för att nå stadens mål om en 90-procentig minskning av koldioxidutsläpp från trafiken redan till 2030. För att klara det målet måste vi även minska vägtrafikens volym, säger Malin Östblom, miljöstrateg på trafikkontoret.

–  Mindre trafik ger också attraktivare och hälsosammare stadsmiljöer samtidigt som framkomligheten för såväl cykel och kollektivtrafik som bil och lastbil blir bättre. Vi behöver resa smartare i framtidens Göteborg helt enkelt.