Göteborg energi förklarar varför och när det kan hända. Energikrisen har gjort att risken för frånkopplingar i elnätet under korta perioder i vinter har ökat. Annelie Lindeberg, driftchef på Göteborg Energi Nät, reder ut varför och hur en frånkoppling kan gå till. ”Det handlar i så fall om ett kontrollerat strömavbrott, och samhället kommer att fungera väl även under en frånkoppling”, säger hon. 

För att ett kontrollerat strömavbrott, så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK,  överhuvudtaget ska bli aktuell krävs att det råder effektbrist i det nationella elnätet. Kortfattat kan man säga att en effektbrist uppstår när vi förbrukar mer el än vi producerar. I vinter kan vi riskera att hamna i en sådan situation.

Bakgrunden är den europeiska energikrisen. Sverige har nästan alltid ett överskott av el men är beroende av import vid de mest ansträngda lägena när det är riktigt kallt och efterfrågan på el är som störst.

Nu minskar sannolikheten att få import från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser, vilket har ökat risken för frånkoppling av el. Frånkoppling tillämpas bara i nödsituationer. Då kan man rädda större delen av kraftsystemet genom att koppla ifrån en mindre del av förbrukningen. Det är stamnätsägaren Svenska Kraftnät som beordrar Göteborg Energi Nät att genomföra en frånkoppling.

Vem kommer att drabbas om frånkoppling av elen blir aktuellt?

-Vi som elnätsbolag vet inte på förhand vilka som kan drabbas. Men all samhällsviktig verksamhet som till exempel sjukvård eller vatten och avlopp ska fortfarande fungera. Det är stadsledningskontoret i Göteborg Stad som på uppdrag av länsstyrelsen bestämmer vad som kopplas ifrån utifrån en prioritering som kallas Styrel. Om en frånkoppling skulle bli aktuell så har Göteborgs Stad väl inövade planer på hur man ska agera.

Läs mer om Energimyndighetens elsparkampanj via länken längst ner i artikeln.

Det är enligt Annelie Lindeberg omöjligt att svara på hur länge en frånkoppling varar. Svenska Kraftnät skriver på sin hemsida att det troligtvis rör sig om några timmar, enligt deras egna prognoser.

– Anledningen till att man gör en frånkoppling överhuvudtaget är ju för att man vill rädda hela kraftsystemet. Ett totalt kollapsat elnät kan ta dagar att återställa. Vid ett längre avbrott kan Göteborg Energi också rotera frånkopplingen mellan olika områden i Göteborg.

Om frånkoppling av el blir aktuellt kommer Göteborg Energi att informera kunder och samhället genom de vanliga kanalerna som avbrotts-sms, webb och sociala medier. Det kan också vara bra att lyssna på Sveriges radio P4 som är den officiella kriskommunikationskanalen inom public service.

Vi alla kan göra mycket för att motverka

– En sak som man kan göra för att bidra är att minska sin egen elförbrukning. Då sänker man inte bara sina egna elkostnader, utan man bidrar även till att motverka en eventuell effektbrist. Om man vill förbereda sig för strömavbrott finns bra information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s hemsida, säger Annelie Lindeberg.

Stor minskning från föregående år

Faktum är att de svenska hushållen minskade sin elförbrukning med hela 18 procent i september månad, i hela landet jämfört med föregående år. I Göteborg var siffran 13 procent.

-Det är precis så vi ska göra för att tillsammans minska risken för en frånkoppling i vinter. Men blir den nödvändig ska man komma ihåg att vi på Göteborg Energi är väl förberedda och kan utföra frånkopplingen på ett kontrollerat sätt, och med minsta möjliga påverkan på samhället, avslutar Annelie Lindeberg.

Även nätbolaget Ellevios kunder i exempelvis Askim och södra skärgården kommer att drabbas om det blir aktuellt med frånkoppling av elen. Läs mer om detta på Ellevios hemsida.