Nu är badsäsongen igång och därmed övervakningen av kvalitén på badvattnet och andra miljöåtgärder kring badplatsen. "Nytt för i år är att vi kommer att ha speciella insamlingskärl för återvinning av engångsgrillar", säger Ingela Gustafsson enhetschef på park- och naturförvaltningen.

– Vi kommer att åka runt och tömma behållarna en gång i veckan med våra servicebilar. Sedan skickar vi det blandade metallskrotet vidare för sortering och återvinning till nya produkter, säger Jim Lovevik på Renova.

702C_2.jpg
Men att använda engångsgrill innebär alltid en brandrisk, så det gäller att vara väldigt försiktig och aldrig ställa den direkt på marken.

– Förra året la vi därför ut betongplattor vid badplatserna för att ställa grillarna på, säger Ingela Gustafsson.

Om det inte finns någon specialbehållare för använda engångsgrillar på badplatsen ska man hälla vatten på den ta med den hem. Det tar 24 timmar innan den har slocknat helt och först därefter kan man lägga den bland det vanliga restavfallet.

På vissa ställen finns fasta grillplatser som är betydligt miljövänligare och säkrare än engångsgrillar och därför bör användas i första hand.

Bakteriehalten mäts på badplatserna

Officiellt inleds badsäsongen i Göteborg den 21 juni. I god tid innan dess börjar miljöförvaltningen att ta prover på kvalitén på badvattnet för att undvika häslorisker.

– I Göteborg har vi badvatten av god kvalitet. Badplatserna är planerade så att de ligger bra till ur miljösynpunkt. Det vi mäter är halter av bakterier eftersom bakterier kan ge upphov till infektioner, säger Emma Ström, miljöinspektör på miljöförvaltningen.

Badplatserna i hela Europa mäts på samma sätt, i enlighet med ett EU-direktiv. Mätvärdena från alla badplatser i Sverige rapporteras till det statliga Smittskyddsinstitutet.

Bra sikt också viktigt ur säkerhetssynpunkt

– EU- kravet är att vi ska göra mätningar minst fyra gånger per säsong, vilket vi följer. Skulle det behövas, så gör vi tätare mätningar. Det tar ungefär tre dagar från att vi har tagit ett prov till det är färdiganalyserat. Väldigt sällan är det något problem, utan det handlar mer om en långsiktig kvalitetssäkring. Så den som badar behöver inte oroa sig, säger Emma Ström.

I kvalitetssäkringen ingår också att mäta sikten i vattnet.

– Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt, till exempel vid olyckor, att sikten inte är för dålig. Vid inspektionerna gör vi också noteringar om annat som vi ser, till exempel främmande föremål som inte ska vara i badvattnet, säger Emma Ström.

Tre av Göteborgs badplatser har Blå Flagg

Vissa badplatser har ansökt om och fått Blå Flagg. Det är en internationell utmärkelse för god vattenkvalitet, service, säkerhet och miljöinformation. Av Göteborgs 23 officiella badplatser är det tre som idag har Blå Flagg.

– Det är Lilleby, Näset och Härlanda tjärn och på dessa finns ytterligare krav på mätningar, bland annat vattnets PH-värde, säger Emma Ström.

7F6E_2.jpg

Foto: Klas Eriksson