Dåligt skötta bilskrotar kommer inte att få sin auktorisation förnyad av länsstyrelsen efter halvårsskiftet. Under en kampanj i april och maj ska miljökontoren kontrollera att bilskrotarna i länet bedriver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt.

– Det kommer nog vara en del bilskrotar som måste vidta åtgärder för att få förnyad auktorisation. Så man kan nog kalla det här för en allmän uppryckning, säger Cecilia Lunder, biträdande projektledare för Miljösamverkan Västra Götaland vid länsstyrelsens miljöskyddsenhet.

Gör bedömning inför förnyad auktorisation

För nästan 90 procent av länets bilskrotar löper auktorisationerna ut till sommaren.

Den förste april drar Miljösamverkan Västra Götaland i gång kampanjen där de kommunala miljökontoren ska inspektera bilskrotarna och bedöma om länsstyrelsen bör förnya auktorisationen.

Miljöinspektörerna ska bland annat att kontrollera att verksamheten bedrivs inom ett avgränsat område. De ska också inspektera rutiner för tömning, lagring och märkning av miljöfarliga komponenter, och att otömda bilar hanteras på en hårdgjord yta där det går att samla upp spill.

Nytt tillsynsansvar

I några fall kan det bli aktuellt att göra markundersökningar för att mäta till exempel kvicksilver och PCB.

Från den förste april är det miljökontoren som enligt bilskrotningslagen lokalt ska kontrollera att bilskrotarna är auktoriserade. Sedan tidigare ansvarar de för att bilskrotarna följer Naturvårdsverkets regler och villkoren i miljöbalken.

Fotnot:
Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt för att effektivisera miljö- och hälsoskyddstillsynen i länet. Bakom samarbetet står Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, länets fyra kommunförbund och de 49 miljökontoren.