Stora natur- och kulturvärden. Kulturhistoriskt värdefulla jordbrukslandskap, flodpärlmusslor, ädellövskog och dramatiska raviner. Det är några av de kvaliteter som Göteborgs Stad vill skydda genom att göra Lärjeåns dalgång till naturreservat. Till och med september kan allmänheten komma med synpunkter på förslaget.

Redan 1988 väcktes för första gången idén att göra Lärjeåns dalgång till ett naturreservat, men av olika skäl har det sedan dess flera gånger kommit av sig. Under hela 00-talet var det exempelvis bordlagt hos byggnadsnämnden. Men är den trettio år gamla idén om ett naturreservat alltså närmare än någonsin att förverkligas.

Möjlighet att påverka
– Vi är långt ifrån klara, men ett förslag är ute på samråd till den 30 september. Nu kan alltså alla som vill komma in med synpunkter som vi sedan kommer att gå igenom och beakta innan det slutgiltiga beslutet fattas, säger Emma Svensson, miljöplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Området som kan bli naturreservat är stort – 1600 hektar – och sträcker sig hela vägen från kommungränsen mot Lerum till Lärjeåns utlopp i Göta älv. Förutom själva ån ingår också angränsande kultur- och naturområden och områdena kring några av biflödena. Här finns både kulturhistoriskt och biologiskt värdefulla miljöer, som gamla jordbrukslandskap och ädellövskog. Dessutom finns stora friluftsvärden eftersom det är ett populärt vandringsområde.

Hem för hotade musslor
– Delar av området är i dag ett Natura 2000-område, där bland annat den väldigt hotade flodpärlmusslan finns. Ån har också ett rikt fågelliv med arter som strömstare, mindre hackspett och kungsfiskare. Och väldigt fina ravinmiljöer, säger Emma Svensson.

Förutom flodpärlmusslan finns också andra skyddsvärda arter i ån som havsnejonöga, ål havsvandrande öring och en ursprunglig laxstam.

Från måndag 17 juni och fram till 30 september går det att titta på förslaget och komma med synpunkter. Förslaget finns i sin helhet på Göteborgs Stads webbplats från måndag 17 juni samt på stadsbyggnadskontoret, Angereds biblioteket och Bergsjöns bibliotek.