Miljögifter finns inte bara i de uppenbara produkterna i barns närmiljö. Mycket göms också i exempelvis kläder och leksaker. 'Tänk på vad du köper, läs på etiketter och ställ frågor' uppmanar Jessica Granath på kretsloppskontoret. Foto: Colourbox

År 2050 ska Göteborg vara så fritt från gifter att människor och miljö inte påverkas negativt. Det långsiktiga miljökvalitetsmålet klubbade Göteborgs kommunfullmäktige i förra veckan. Men att minska gifterna i barnens närmiljö måste gå snabbare.

– Det övergripande målet Giftfri miljö har tre prioriterade underområden, där målen ska vara nådda redan 2020-2025: Minskade miljögifter i barnens vardag, utfasning av ”värstingämnen” och sanering av förorenade områden i staden, säger Henriette Söderberg på stadskansliet, projektledare för hela arbetet med att ta fram lokala miljökvalitetsmål i Göteborg.

Barn extra känsliga
Idag finns miljögifterna överallt – i havet, luften och marken, i produkter vi använder och som sedan bli avfall. Och i våra kroppar.

I Kemikalieinspektionens produktregister finns 75.000 kemiska produkter, som i sin tur finns i till exempel bilar, plastartiklar, kläder och byggmateriel. Kunskapen om vilka kemikalier som finns i andra varor än kemiska produkter är mycket bristfällig. Och förutom alla kemikalier i produkter och varor, bildas även oönskade kemiska ämnen i industriella processer.

Barn är extra känsliga för miljögifter. För att minska gifterna i deras vardag – skolor, förskolor och hem – måste många hjälpa till. Inköpare i stadens organisation, men också föräldrar och andra konsumenter, måste lära sig mer om vad det är vi köper och låter barnen använda.

”Tänk på vad du köper, ställ frågor”
– Ja, nån annan utväg finns inte. Tänk på vad du köper, läs på etiketterna och ställ frågor, uppmanar Jessica Granath på kretsloppskontoret, projektledare för Giftfri miljö.

– Och när det nu finns ett mål om att minska miljögifterna i barns vardag, kan alla relatera till området och ställa krav, som förälder i förskolan, som idrottsledare eller kulturarbetare. Genom att vi pratar om detta, kan vi driva på processen ytterligare, säger Jessica Granath.

Hon tycker inte att år 2020 är för defensivt vad gäller barnens miljö.

– Nej, med tanke på hur långsamma de här processerna är och hur lång tid det tar att förändra materialflödena, är det snarare ganska kort tid.

Förorenad mark ska saneras
Utfasningsämnen är kemikalier som bedöms som särskilt giftiga och som kan ersattas av mindre farliga ämnen. Uppskattningsvis kan ett hundratal olika utfasningsämnen finnas i Göteborg, men de flesta i ganska små mängder.

– Att få bort användningen av utfasningsämnen handlar i stor utsträckning om ökad tillsyn, kunskapsöverföring och produktutveckling, säger Jessica Granath.

Det tredje konkreta delmålet innebär att förorenad mark i den gamla industristaden Göteborg ska saneras så att den inte orsakar skador på människors hälsa eller miljö, senast år 2025.

– Det handlar främst om gamla industriområden, där flera idag saneras i samband med exploatering, men även mark utanför exploateringsområdena behöver uppmärksammas. Ett led i det arbetet är att verka för att få del av saneringsbidrag från Naturvårdsverket, något Göteborg inte får idag, säger Jessica Granath.

Fler lokala mål på gång i vinter
Målet Giftfri miljö är nummer två i en lång rad lokala miljökvalitetsmål som Göteborgs Stad arbetar med att sätta upp, utifrån regeringens 16 nationella mål. Det första lokala målet som klubbades var Begränsad klimatpåverkan. Närmast på tur står Frisk luft, Bara naturlig försurning samt Levande skogar. De kommer att behandlas politiskt senare i vinter.