Ganska bra, men inte riktigt bra. Det blev resultatet när miljöförvaltningen mätte luftkvaliteten vid förskolor i Göteborg under två veckor i mars. Ingen förskola hade så dålig uteluft att årsnormen för kvävedioxid överskreds, men troligen klaras inte dygnsnormen på några håll.

Det var enbart halterna av kvävedixoid som mättes, vid totalt 36 förskolor i 20 stadsdelar, både centralt och i ytterområdena. Ingen hade alltså så dålig luft att miljökvalitetsnormen räknat per år överskreds, den normen ligger på 40 mikrogram per kubikmeter luft.

Barn extra känsliga för smutsig luft

– Det högsta värdet vi uppmätte var 28 mikrogram, alltså 12 mikrogram under normen. I stort tycker vi att resultatet var ett positivt besked, bättre än vi hade väntat oss, säger miljöutredare Malin Andersson, som genomförde mätningarna.

Mätningarna gjordes för att få mer kunskap om luftkvaliteten på ställen där barn, som är extra känsliga för luftföroreningar, vistas.

– Vi har inte mätt vid förskolor tidigare och det är ju viktigt att luften är bra i sådana miljöer, säger Malin Andersson.

Men även om årsnormen inte överskrids, är det troligt att dygnsnormen överskrids på en del håll, trots att den är högre – 60 mikrogram per kubikmeter luft.

Trafiken varierar kraftigt

– Så som vi har gjort mätningarna kan vi inte relatera dem till dygns- eller timnormen, bara till årsnormen och den klarar alltså samtliga förskolor. Men vi vet att vid några av våra fasta mätstationer överskrids dygnsnomen, därför är det troligt att den överskrids också vid några förskolor, även om vi inte kan peka ut exakt vilka, säger Malin Andersson.

Att den högre dygnsnormen ibland överskrids medan den lägre årsnormen klaras, beror på att trafiken – och därmed luftföroreningarna – varierar kraftigt. Ibland är det rusningstrafik, ibland är det sommarlov. Och på morgnar och eftermiddagar kör föräldrarna ofta sina barn ända fram till förskolan.

– Visst är det så att luftkvaliteten vid en förskola kan påverkas ganska mycket av att föräldrarna kör sina barn dit, säger Malin Andersson.