Känslig mätare. Luftmiljön i Göteborg har blivit bättre sedan 1960-talet. Ett mått på förbättringen är att den känsliga lunglaven återigen kan överleva i centrala Göteborg. Det visar en ny rapport från miljöförvaltningen.

Lunglaven har varit försvunnen från Göteborg, troligen sedan 60-talet och den tidens höga halter av svavel- och kväveföroreningar.

Miljöförvaltningen driver sedan 18 år ett projekt, där lunglav har planterats ut på ett antal ställen och överlevnaden följs upp.

Levande mätare
Syftet är att studera effekter av lokalt bildade luftföroreningar på känsliga organismer. I det här fallet har den föroreningskänsliga lunglaven (Lobaria pulmonaria) använts som en ”levande mätare” på miljötillståndet i några skogsområden i och kring Göteborg.

Den första utplanteringen och fotograferingen genomfördes 1994. Sedan har inventeringar och utvärderingar gjorts under 1996, 1998, 2002, 2006 och 2011.

Under förra årets återbesök kunde man konstatera att laven faktiskt fanns kvar, fastväxt på fyra av sex ställen: Lärjeholm, Lärjeån vid Gunnared, Botaniska trädgården och Stora Amundön. På bara två av ställena, Tuve och Rya skog, saknades laven.

Växer i Botaniska
– Glädjande är att lunglaven i Botaniska trädgården återigen har ökat i storlek, säger Karolina Källstrand på miljöförvaltningen.

– Det är bara där som den har överlevt ända sedan starten 1994. Under de fyra första åren ökade lavens storlek, för att därefter minska fram till 2006, men nu har den alltså börjat växa till sig igen. Där kan man konstatera att lunglaven har återetablerat sig med framgång.

Resultatet tolkas som att luften nu är tillräckligt bra för att lunglav och andra känsliga organismer kan överleva i Göteborg igen.

– Tyvärr har lavar generellt sett svårt att sprida sig. Även om luftsituationen nu verkar vara tillräckligt god har lunglaven små möjligheter att sprida sig på egen hand till nya områden, säger Karolina Källstrand.