Många vattenmiljöer i staden visar på kraftiga föroreningar av bland annat tungmetaller enligt en rapport från miljöförvaltningen. I Vitsippsdalen vid Botaniska uppmäts mycket höga värden av koppar och höga halter av kvicksilver och bly.

– Att kopparn kommer från Sahlgrenskas koppartak vet vi, men var kvicksilvret kommer ifrån är mer oklart, säger Ann-Marie Ramnerö, avdelningschef på miljöförvaltningen.

Sedan drygt tio år tillbaka görs undersökningar av miljötillståndet i den marina miljön och vissa vattendrag. Förra årets provresultat från undersökningar av bottenfaunan och metaller i vattendrag är nu klara.

Flera ovanliga arter hittade

Bottenfaunan bedömdes vara mer eller mindre påverkad av olika sorters föroreningar vid de flesta undersökta platser. Faunan var till exempel negativt påverkad av näringsämnen, organiskt material eller metaller. På tre undersökta områden hittade man inga eller obetydliga föroreningar.

Provtagningen i bäcken i Vitsippsdalen visade på mycket höga halter av koppar och höga halter av kvicksilver och bly. Vid Önneredsbäcken, Lillhagsbäcken och Stora ån uppmättes höga halter av koppas. Bäckarna vid skjutbanorna var kraftigt påverkade av bly.

– Miljöer som ligger i staden är förstås särskilt utsatta, säger Ann-Marie Ramnerö.

Glädjande nog hittades flera ovanliga arter vid undersökningarna. Två av arterna är så ovanliga att de klassas som ”rödlistade”,dvs Artdatabanken i Uppsala har bedömt artens framtid som osäker.

De två rödlistade arterna var en skalbagge vid Lärjeån (Hydraena pulchella) och en snäcka vid Bergums dammar (Omphiscola glabra).