EU har beslutat att ge ett mångmiljonstöd till ett nordiskt projekt som Kretsloppskontoret i Göteborgs Stad tagit initiativ till. Forskare, kommuner och vattenverk i Sverige, Norge och Danmark ska arbeta gemensamt för att minska riskerna med virus i dricksvattnet.

När ett stort antal invånare i Lilla Edet drabbades av magsjuka 2008 på grund av virus i dricksvattnet ringde en väckarklocka hos Kretsloppskontoret i Göteborgs Stad. Risker med mikrobiologisk smitta via vatten var väl kända sedan länge, men nu bestämde man sig för att ta ett bredare grepp om problemet.

– Vi ville ha en helhet, alltifrån att sammanställa kunskap till teknikmässiga lösningar och riskkommunikation, säger Lena Blom, projektledare på Kretsloppskontoret.

Klimatförändringarna är orsaken

Det är klimatförändringarna som gör att risken för virus i dricksvattnet ökar. När det regnar mycket under vinterhalvåret blir den vattenmängd som ska passera reningsverken så stor att verken inte alltid klarar att rena allt. Då händer det att orenat avloppsvatten rinner ut i råvattentäkter som till exempel Göta älv, varifrån göteborgarna vid normala förhållanden får sitt dricksvatten.

– Bakterier klarar reningsverken att rena, men virus och parasiter är svårare.

Det treåriga projektet kommer att ledas av Kretsloppskontoret. I arbetsgruppen ingår 18 vetenskapliga institutioner, kommuner och vattenverk från Sverige, Norge och Danmark som alla delar intresset för en god vattenkvalitet i Öresund, Kattegat och Skagerrak.

Kombination av insatser behövs

Projektbudgeten är på cirka 45 miljoner kronor varav EU bidrar med hälften. De medverkande delar på resterande del av kostnaden.

Projektet ska mynna ut i en gemensam handlingsplan, och en handbok för att hantera eventuella lokala problem.

– Det är nog inte en åtgärd som behövs utan flera. Vattenskyddsområden är en viktig sak att jobba med. För Göta Älv vill vi till exempel utöka skyddsområdet hela vägen upp till Vänern. Sedan får vi arbeta med en ökad rening på vattenverken. Vi behöver även öka kunskapen kring virus och det är önskvärt med bättre och snabbare analyser av virus. Och kanske får vi separera regnvattnet så att det inte når avloppsvattnet i samma utsträckning, säger Lena Blom.