Stora utsläpp av koldioxid 2010. Att större industrier och energianläggningar gick på högvarv är en förklaring till att utsläppen av koldioxid förra året var de största sedan 1990. Men trots högkonjunktur och ökad konsumtion minskade avfallsmängderna.

I miljörapporten 2010, som följer upp elva av de lokalt beslutade miljömålen, konstateras att det krävs ytterligare åtgärder för att kunna nå målen. Flera av de lokala miljömålen är särskilt svåra att realisera: det gäller klimatet, luften, havet och gifterna i miljön.

”Tempot behöver öka i klimatarbetet”
– Det räcker med högkonjunktur och ett par kalla vintrar för att miljöarbetet ska tappa fart. Förra året var koldioxidutsläppen i Göteborg totalt sett de största sedan 1990, säger Svante Sjöstedt på miljöförvaltningen.

Utsläppen av koldioxid från transporter minskar däremot, långsamt men stadigt. Sedan 1990 har det skett en tolvprocentig minskning – men för att nå de uppsatta målen måste minskningen ske mycket snabbare.

– Vi måste ta rejäla tag för att på sikt byta till förnybara bränslen och större energieffektivisering. Tempot behöver öka i klimatarbetet, säger Svante Sjöstedt.

Svårt uppnå målet om hav i balans
En positiv trend är att de större företagen blivit bättre på att hitta alternativ till de allra giftigaste kemikalierna, de som är kan ge upphov till cancer, allergier och försämra möjligheterna att få barn. Så kallade utfasningsämnen hos företag med tillstånd att använda dem, har minskat från 225 till 30 ton på tre år.

I årets miljörapport följs också miljömålet för Hav i balans upp för första gången. Det bedöms som mycket svårt att nå på grund av storskaliga förändringar i havsmiljön.

– Det handlar om globala förändringar som är svåra att komma tillrätta med på lokal nivå. Som överfiske, ökad havstemperatur, marint skräp och försurning av havet, säger Svante Sjöstedt.

En lokal förbättring är i alla fall att de flesta småbåtshamnar skaffat en spolplatta med reningsanläggning som samlar upp giftiga båtbottenfärger. Mätningar i småbåtshamnarnas bottensediment tyder på att åtgärden haft effekt: halterna av det giftiga ämnet TBT från gammal färg har minskat.

Cyklandet minskade efter flera års ökande
Miljörapporten är också en indikator på göteborgarnas livsstil.

– Det märks tydligt att Göteborg är fortfarande en bilstad. Under 2010 ökade resandet med bil, efter två års nedgång, och göteborgarna blir också allt sämre på att samåka, säger Svante Sjöstedt.

Förra året minskade också cyklandet, efter ett uppsving som varat i flera år.

– Att folk ställt cykeln hemma kan bero på det kalla vintervädret. Samtidigt har resorna med kollektivtrafik ökat, mer än bilresorna, säger Svante Sjöstedt.

Mest anmärkningsvärt är att avfallsmängderna minskat, trots högkonjunktur och ökad konsumtion.

– Det är en utveckling som går på tvärs på ett positivt sätt. Förhoppningsvis är det ett tecken på ökad miljömedvetenhet bland göteborgarna. Det är ett trendbrott, men alldeles för tidigt att säga om det håller i sig, säger Svante Sjöstedt.