Om det blev tillåtet att bada i hamnen och älven finns det risk att badarna skadas av spillvatten och smutsigt dagvatten. Därför säger miljönämnden nej till en motion där moderaten Agneta Granberg vill upphäva förbudet mot utomhusbad i centrala Göteborg.

Vattenkvaliteten i älven och hamnområdet måste undersökas mer innan bad kan bli tillåtet menar miljönämnden som på onsdagen beslutade att avstyrka motionen.

Så här säger ordningsstadgan i dag:
16 §: Bad i öppet vatten är förbjudet inom följande områden: Göteborgs hamnområde, Fiskebäcks fiskhamn, småbåtshamnarna vid Arendal, Långedrag och Saltholmen, Fattighusån, Lärjedammen samt hamnkanalerna, inom kommunen belägna delar av Mölndalsån, Säveån och Lärjeån samt Göta älv utanför hamnområdet.